KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 2/2007 pöytäkirja

Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 2/2007

Aika: 12.3.2007 11.00 - 13.3.2007 klo 12.00

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

 • Ahonen-Myka Helena (HY)
 • Koskenniemi, Kimmo (HY)
 • Isohella, Suvi (VY)
 • Honkela, Timo (TKK)
 • Kuure, Leena (OY)
 • Niemi, Jussi (JoY)
 • Sormunen, Eero (TaY)
 • Värri Alpo (TTY)
 • Westerlund Hanna, sihteeri

Liite: Esityslista

§ 1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä seuraava kurssi KIT-verkoston kurssitarjontaan:

* TY A2.3.4. Johdatus muihin kääntämisen lajeihin/Lokalisointi http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/frantra/opiskelu/opetusohjelma/lokalisointi.html

§ 2. Kokouksen päättyminen

Kokous päättyi 13.3.2007 klo 16.00

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi sihteeri Hanna Westerlund


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 2/2007 ESITYSLISTA

Kokous avataan:

 • Aika: 12.3.2007 11.00 - 13.3.2007 klo 12.00
 • Paikka: sähköpostikokous

§1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.

Seuraavia kursseja ehdotetaan johtoryhmän hyväksyttäväksi. Ohessa kurssin nimi ja linkki kurssisivuille. Merkitse kurssin kohdalle, haluatko hyväksyä sen KIT-kurssiksi ("ok"), vai et ("ei") vai tietyin varauksin, kahteen viimeiseen kohtaan perustelut.

-- HannaWesterlund - 05 Mar 2007

Topic revision: r3 - 2007-05-07 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback