KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 1/2007 PÖYTÄKIRJA (luonnos)

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 25.1.2007 10.00-12.00
 • Paikka: HY, seminaarihuone 331, yleisen kielitieteen laitos, Siltavuorenpenger 20A 3.krs

Läsnä:

 • Helena Ahonen-Myka HY
 • Timo Honkela TKK
 • Konsta Koppinen TTY
 • Kimmo Koskenniemi HY
 • Eero Sormunen TaY
 • Stefan Werner JoY
 • Hanna Westerlund, sihteeri

Liite: esityslista

§1. KIT-verkoston laitosten yhteenvedot vuoden 2006 toiminnasta.

Keskustelun pohjaksi tarkasteltiin vuoden 2006 tilastotietoja sekä lähetettyjen että vastaanotettujen hakemusten että haettujen kurssien osalta.

§2. Tilannekatsaukset: KIT-verkoston yliopistojen edustajien näkemykset kieliteknologian opetuksesta ja sen kehittämistarpeista/tulevaisuudesta omassa yliopistossa.

HY: Käännöstieteen laitoksen tulevaisuus saattaa vaikuttaa käännösteknologian opetukseen. Kieli- puhe- ja käännöstieteen maisteriohjelma on uusi mahdollisuus, jota voisi kehittää valtakunnallisen maisteriohjelman suuntaan. Tietojenkäsittelytiede tarjoaa syventävien opintojen kursseja tulevaisuudessakin. Soveltava linja poistuu uusista tutkintovaatimuksista mutta uutena tulee tiedonhallinnan linja, johon kieliteknologia sisältyy. Kieliteknologiaa voi lukea sivuaineena edelleenkin, myös graduja on aiheesta tekeillä.

JoY: Kääntäjänkoulutus siirtyy Savonlinnasta Joensuuhun 2008 ja on perustettu vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmä, jossa kaikilla opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot, joihon sisältyy jonkin verran teknologiaa. Puheteknologia on mukana kansainvälisessä Erasmus Mundus ohjelmassa, joka on kliinisen kielitieteen hanke. Valtakunnallinen maisteriohjelma olisi hyvä perustaa ensin, sillä kv-ohjelmissa on yleensä mukana vain yksi korkeakoulu jokaisesta maasta.

TaY: Informaatiotutkimuksen ja hypermedialaboratorion yhdistämistä on pohdittu, jolloin mediatuntemusta tulisi mukaan verkostoon. Informaatiotutkimuksella on tietojenkäsittelyn kanssa yhteinen engl.kielinen ohjelma. Mahdollisuus jatkaa KIT-verkoston toimintaa myös maisteriohjelmien puitteissa on olemassa, kun opetus pystytään hoitamaan nykyisillä resursseilla, vaikka kurssien opiskelijamäärä hiukan kasvaisi. Uusia resursseja ei kuitenkaan tarvittaisi.

TTY: Ei muutosta, kieliteknologian ammattiaine on edelleen tarjolla.

TKK: S-osaston laboratorioissa (huippututkimusyksikkö) infrastruktuuri kunnossa. T-osastolla on myös huippututkimusyksikköstatus mutta erityisesti kieliteknologiaan varattuja resurseja ei ole, vaikka kieliteknologian suuntautumisvaihtoehto on olemassa. Tutkimuslähtöinen opetus, jossa kognitiivinen kielitiede/kieliteknologia ja konekäännös ja multimodaalisuus ovat keskeisiä elementtejä, perustuu lukuisiin tutkimusprojekteihin. Yhteistyö on kannatettavaa resurssien tehokkaan hyödyntämisen takia.

Aikataulusta: Hanke-esitykset maisteriohjelmia varten ovat ajankohtaisia syksyllä 2007, jos yhteistä maisteriohjelmaa halutaan hakea.

§3. KIT-verkoston tulevaisuudennäkymät, alustava keskustelu.

Todettiin maksulliseen JOO-sopimukseen siirtymisen edut: - mahdollinen pienillä opiskelijamäärillä - ei tuota ongelmia teknillisille korkeakouluille eikä esim. Turun IT-laitokselle - ei tuota onglelmia niille laitoksille, joiden kysyntä ja tarjonta suunnilleen tasapainossa - poistaa tarvetta hallinnointiin, kun JOO-organisaatio hoitaa käytännön asiat - voidaan keskittyä suunnitteluun, toimintaan ja markkinointiin (erityisesti hopsaukseen kiinteäksi osaksi) - opetustarjonnan suunnittelu aikaistuu - tutkintovaatimukset mahdollista suunnitella sisältämään enemmän vaihtuva-aiheisia kursseja, erityisesti syventävissä opinnoissa, jolloin JOO-opintoja hakevan opiskelijan ei tarvitse tietää kurssin nimeä hakuvaiheessa

Todettiin maksulliseen JOO-sopimukseen siirtymisen haitat: - humanistisille tiedekunnille usein ongelma rahoittaa JOO-opintoja - yksittäisten kurssien rahoitus saattaa tulla lähettävän laitoksen kontolle - JOO saattaa olla rajoitettu kattamaan sellaisia opintoja, joita oma yliopisto ei tarjoa, mikä estää vuorottelun kurssien tarjonnassa

Päätetiin tutkia mahdollisuus maksullisen JOO:n käyttöön, kartoittaa käytännön hankaluudet ja ehdottaa ratkaisua paikallisille hallinnon toimijoille. Ongelmaksi voi esimerkiksi muodostua perusopintojen saatavuus aloittaville opiskelijoille ensimmäisenä syksynä silloin, kun perusopintoja tarvitaan muista KIT-verkoston yliopistoista. Kartoitetaan toiminnan edellyttämät poikkeukset normaalikäytäntöihin. Tutkitaan myös tutkintovaatimuksiin sisältyvän toisen suorituspaikan velvoittavuus lähettävälle yliopistolle, voidaanko jo etukäteen varmistaa, että opinto-oikeutta puolletaan ja että se myönnetään. Selvitetään muiden opintoihin liittyvien käytännön asioiden järjestyminen JOO-sopimuksen puitteissa, mm. käyttöluvat kohdeyliopistossa. Kartoitetaan vaihdosta saatava muu hyöty, esim. tutkimusprojekteihin pohjautuvassa opetuksessa (syventävissä tai jatko-opinnoissa). Selvitetään mahdollisuus rahoituksen hakemiseen tutkimuslähtöiseen opetukseen verkoston osalta.

Päätettiin kerätä tietoa KITWikiin maksullisen JOO:n toteuttamisesta yllämainittujen mietteiden pohjalta ja niitä laajentaen. Johtoryhmän edustajat/yhteyshenkilöt ja koordinaattorit selvittävät tähän liittyviä ongelmia ja ratkaisuehdotuksia. KITWikiin luodaan suuntaa-antava pohja, johon tietoa tallennetaan ja jota voidaan tarvittaessa muokata.

§4. Muut asiat.

Turun yliopiston edustaja johtoryhmässä vaihtuu. Olli Aaltosen tilalla on jatkossa Tapio Salakoski, Informaatioteknologian laitos/tietojenkäsittelytekniikka. Johtoryhmä kiittää Olli Aaltosta monen vuoden työstä KIT-verkoston johtoryhmässä.

Kommentit pyydetään suoraan KITWikissä olevaan luonnokseen 1 viikon kuluessa, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 1/2007 ESITYSLISTA

Kokous avataan:

 • Aika: 25.1.2007 10.00
 • Paikka: HY, seminaarihuone 244, filosofian laitos, Siltavuorenpenger 20A 2.krs

§1. KIT-verkoston laitosten yhteenvedot vuoden 2006 toiminnasta. Vuoden 2006 tilastoja keskustelun pohjaksi:

HY vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

HY vastaanotti perusopinnot kattavia hakemuksia 12 kpl, joista 10 Turun yliopistosta, 1 Oulusta ja 1 Joensuusta. Perusopintoihin sisältyy sekä kieliteknologian että puheteknologian kursseja. Lisäksi vastaanotettiin yksittäisten kurssien hakemuksia 14, joista kaikissa hakemuksissa oli kieliteknologian johdantokurssi, monissa myös teknisten taitojen kursseja, muutamassa aineopintotason kurssi. Hakemuksiin sisältyi yhteensä 9 puheteknologian kurssia ja 1 tietojenkäsittelytieteen kurssi. Yksittäisiä kursseja sisältäviä hakemuksia saapui 3 Oulusta, 6 Joensuusta ja 2 Tampereen yliopistosta.

HY lähetti 5 hakemusta muihin KIT-verkoston yliopistoihin, joista 1 Oulun yliopistoon (läh. kieliteknologia), 2 Vaasan yliopistoon (läh. käännöstiede) ja 2 Joensuuhun (läh. puhetieteet). Keväällä 2007 Joensuu tarjoaa HY:n aineopintojen pakollisen osion Puhesynteesin perusteet, johon on HY/kieliteknologia on lähettämässä noin 10 opiskelijaa, HY/puhetieteet noin 5-7 opiskelijaa, TKK 1 opiskelija.

Joensuun yliopisto vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

Joensuuhun KIT-kursseille haki 3 opiskelijaa, joista hakemuksia tuli Jyväskylän yliopistosta, Turun ja Oulun yliopistoista yksi kustakin. HY:n kevään 2007 tiedossa olevien hakemusten lisäksi Joensuun puhesynteesikurssin on menossa suorittamaan 2 opiskelijaa Tampereen yliopistosta ja 1 opiskelija TKK:lta. JoY lähetti 6 opiskelijaa HY:n kursseille, joista 5 haki johdantokurssin ja 1 perusopintojen suoritusoikeutta.

Jyväskylän yliopisto vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona.

Jyväskylän yliopisto (tietojenkäsittelytiede) lähetti muutaman opiskelijan suorittamaan yksittäisiä kursseja. Vastaanotettuja ei ollut. Joensuu on tilastoinut vastaanottaneensa yhden opiskelijan Jyväskylästä.

Oulun yliopisto vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

Oulun yliopisto vastaanotti 2 opiskelijaa vuonna 2006, toisen Helsingin ja toisen Turun yliopistosta. OY lähetti 10 opiskelijaa, joista 3 Helsingin, 2 Turun, 2 Tampereen, 2 Vaasan ja 2 Vaasan yliopistoihin. Kevään 2007 verkkokurssille on ilmoittautunut KIT-verkoston opiskelijoita ainakin Turun ja Helsingin yliopistoista.

TTY vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

Ei vastaanotettuja eikä lähetettyjä opiskelijoita.

Tampereen yliopisto vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

Tampereen yliopisto vastaanotti 8 opiskelijaa seuraavasti: 6 Turun ja 2 Oulun yliopistoista. Turun opiskelijoista yksi haki perusopintojen opintokokonaisuutta 25 op, muut yksittäisten kurssien A3 ja A4 opinto-oikeutta ja Oulusta tulleet opiskeija hakivat yhteensä 4 kurssin opinto-oikeutta.

TaY lähetti 8 hakemusta, joista 5 haki Vaasan yliopiston , 3 Helsingin ja 1 Joensuun yliopiston kurssien opinto-oikeutta.

TKK vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

TKK vastaanotti yhden opiskelijan HY:stä ja lähetti 4 opiskelijaa HY:n kieliteknologian kursseille. Näistä kahden hakemus painottui puheteknologiaan ja kaksi haki johdantokurssin opinto-oikeutta.

Turun yliopisto vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

Turun yliopisto vastaanotti 2 JOO-hakemusta, toinen Oulun ja toinen Joensuun yliopistosta. Lähetettyjä hakemuksia oli 26, joista 12 Helsingin, 8 Vaasan, 4 Tampereen, 1 Joensuun ja 1 Oulun yliopistoihin.

Vaasan yliopisto vastaanottavana ja lähettävänä yliopistona

Vaasan yliopisto vastaanotti yhteensä 12 hakemusta. Näistä 8 tuli Turun yliopistosta, 2 Helsingin ja 2 Oulun yliopistoista.

Haettujen kurssien lukumäärä vuonna 2006 sekä joidenkin tiedossa olevien hakemusten pohjalta arvio kevään 2007 ensimmäisen periodin haetuista kursseista
pystysuuntaan hakijayliopisto, vaakasuuntaan kohdeyliopisto (tiedot kerätty soveltaen yhdyshenkilöiden raporteista)

  HY JoY JY OY TaY TTY TKK TY VY
HY * 2+10/2007k - 1 - - - - 2
JoY 6+1po * - - - - - 1/2007k -
JY - 1 * - - - - - -
OY 6+1po 1 - * 4 - - 1+1/2007k 2
TaY 5 2+1/2007k - - * - - - 5
TTY - - - - - * - - -
TKK 16+3 JOO 1/2007k - - - - * - -
TY 2+10po 1 1 - 4+2po - - * 8
VY - - - - - - - - *

Muita kommentteja:

- yhteistyö yliopistojen kesken tiivistynyt ja oppiaineissa tiedetään enemmän alan opetuksesta ja tutkimuksesta muissa yliopistoissa. Esim. HY/puhetieteet ja JoY tiivistäneet yhteistyötä

- kursseista muodostumassa hyvä lisä omaan tarjontaan, erityisesti alueille, joihin laitos ei itse keskity

- kiinnostus erilaista eri yliopistoissa, esim. Oulun yliopisto/engl. kiinnostusta kääntäjäuraa tukeviin kursseihin

- materiaalien vaihto

- etäsuoritusmahdollisuus konkretisoitumassa

- mainostaminen lisää kiinnostusta huomattavasti

Ristiinopiskelusta:

- syksyn 2006 ensimmäisellä periodilla järjestettiin 8 kurssia, joilla oli yhteensä 12 ristiinsuorittajaa. Koska tilastot kattavat vain periodin 1, ei niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä. Keväälle on luvassa 22 kurssia.

§2. Tilannekatsaukset: KIT-verkoston yliopistojen edustajien näkemykset kieliteknologian opetuksesta ja sen kehittämistarpeista/tulevaisuudesta omassa yliopistossa.

§3. KIT-verkoston tulevaisuudennäkymät, alustava keskustelu.

Maksullinen JOO vai uusi erillissopimus? Maksullisen JOO:n hakuaikataulut? Tiedot seuraavan vuoden opetuksesta olisi hyvä olla nykyistä aikaisemmin, jotta opiskelija tulee hakeneeksi JOO-opinto-oikeutta ajoissa. Erillissopimuksen valmistelu tulisi aloittaa heti.

§4. Muut asiat.

-- HannaWesterlund - 19 Jan 2007

Topic revision: r10 - 2007-02-07 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback