Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 7/2006

Aika: 12.12.2006 16.30 - 14.12.2006 klo 16.30

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

 • Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopisto)
 • Ahonen-Myka, Helena (Helsingin yliopisto)
 • Honkela, Timo (Teknillinen korkeakoulu)
 • Koppinen, Konsta (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • Sormunen, Eero (Tampereen yliopisto)
 • Isohella, Suvi (Vaasan yliopisto)
 • Kuure, Leena (Oulun yliopisto)
 • Taalas, Peppi (Jyväskylän yliopisto)
 • Tyrväinen, Pasi (Jyväskylän yliopisto)
 • Werner, Stefan (Joensuun yliopisto)

Liite: Esityslista

§ 1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä seuraava kurssi KIT-verkoston kurssitarjontaan:

§2. Yhteenveto meneillään olevasta KIT-kaudesta

Päätettiin pyytää KIT-yliopistoilta 19.12. mennessä yhteenveto kuluneen KIT-kauden toiminnasta oman yliopiston osalta ensi kauden suunnittelukokousta varten.

Tähän yhteenvetoon sisällytetään seuraavia asioita:

 • puollettujen KIT-JOO-hakemusten määrä (ja haetut kurssit),
 • sekä muualta saapuneiden KIT-JOO-hakemusten määrä (ja kurssit),
 • tiedossa olevat uudet kevään kurssit,
 • maininta yleisestä opiskelijoiden kiinnostuksesta KIT-verkostoa kohtaan/mahdollisuuksista osallistua kursseille yms.,
 • KIT-verkoston tuoma muu kuin opetuksellinen hyöty, sekä
 • ongelmia/ehdotuksia.

§3. Kokouksen päättyminen

Kokous päättyi 14.12.2006 klo 16.30

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi

sihteeri Silja Huttunen


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 7/2006 ESITYSLISTA

Kokous avataan:

 • Aika: 12.12.2006 16.30 - 14.12.2006 klo 12.00
 • Paikka: sähköpostikokous

§1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.

Seuraavia kursseja ehdotetaan johtoryhmän hyväksyttäväksi. Ohessa kurssin nimi ja linkki kurssisivuille. Merkitse kurssin kohdalle, haluatko hyväksyä sen KIT-kurssiksi ("ok"), vai et ("ei") vai tietyin varauksin, kahteen viimeiseen kohtaan perustelut.

*§2. Ehdotetaan, että KIT-verkoston yhteyshenkilöt tai muu edustaja lähettäisivät 19.12. mennessä pienimuotoisen yhteenvedon kuluneen KIT-kauden toiminnasta oman yliopiston osalta ensi kauden suunnittelukokousta varten. *

Tähän yhteenvetoon sisällytetään seuraavia asioita:

 • puollettujen eli muihin yliopistoihin lähteneiden KIT-JOO-hakemusten määrä (ja haetut kurssit),
 • sekä muista yliopistoista vastaanotettujen oman yliopiston kursseille suunnattujen KIT-JOO-hakemusten määrä (ja kurssit),
 • mahdolliset keväällä järjestettävät uudet kurssit mikäli tiedossa
 • lausahdus opiskelijoiden kiinnostuksesta KIT-verkostoa kohtaan/mahdollisuuksista osallistua kursseille yms.
 • onko KIT-verkostosta ollut muutakin hyötyä kuin puhtaasti opetuksellista.
 • Ongelmia/ehdotuksia.

-- SiljaHuttunen - 15 Dec 2006

Topic revision: r2 - 2006-12-18 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback