KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 6/2006 pöytäkirja

Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 6/2006

Aika: 30.10.2006 14.00 - 31.10.2006 klo 9.00

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

  • Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopisto)
  • Aaltonen, Olli (Turun yliopisto)
  • Honkela, Timo (Teknillinen korkeakoulu)
  • Koppinen, Konsta (Tampereen teknillinen yliopisto)
  • Sormunen, Eero (Tampereen yliopisto)
  • Isohella, Suvi (Vaasan yliopisto)
  • Kuure, Leena (Oulun yliopisto)
  • Tyrväinen, Pasi (Jyväskylän yliopisto)
  • Werner, Stefan (Joensuun yliopisto)

Liite: Esityslista

§ 1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen. Päätettiin hyväksyä seuraava kurssi KIT-verkoston kurssitarjontaan:

§ 2. Kokouksen päättyminen

Kokous päättyi 31.10.2006 klo 9.00

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi

sihteeri Silja Huttunen


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 6/2006 ESITYSLISTA

Kokous avataan.

Aika: 30.10.2006 14.00 - 31.10.2006 klo 9.00

Paikka: sähköpostikokous

§1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.

Seuraavaa kurssia ehdotetaan johtoryhmän hyväksyttäväksi. Ohessa kurssin nimi ja linkki kurssisivuille. Merkitse kurssin kohdalle, haluatko hyväksyä sen KIT-kurssiksi ("ok"), vai et ("ei") vai tietyin varauksin, kahteen viimeiseen kohtaan perustelut:

-- SiljaHuttunen - 15 Dec 2006

Topic revision: r2 - 2006-12-18 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback