KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 4/2006 pöytäkirja

Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 4/2006

Aika: 6.9.2006 12.30 - 8.9.2006 klo 10.00

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

  • Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopisto, jäsen ja puheenjohtaja)
  • Aaltonen, Olli (Turun yliopisto)
  • Honkela, Timo (Teknillinen korkeakoulu)
  • Sormunen, Eero (Tampereen yliopisto)
  • Isohella, Suvi (varajäsen, Vaasan yliopisto)
  • Niemi, Jussi (Joensuun yliopisto, varajäsen)
  • Werner, Stefan (Joensuun yliopisto)

Liite: Esityslista

§ 1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.

Hyväksyttiin seuraavat ehdotetut kurssit yksimielisesti Kieliteknologian verkoston opetukseksi lukuvuodeksi 2006-2007:

§ 2. Kokouksen päättyminen

Kokous päättyi 8.9.2006 klo 10.00

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi

sihteeri Silja Huttunen


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 4/2006 ESITYSLISTA

Kokous avataan.

Aika: 6.9.2006 12.30 - 8.9.2006 klo 10.00

Paikka: sähköpostikokous

§1. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.

Seuraavia kursseja ehdotetaan johtoryhmän hyväksyttäväksi. Ohessa kurssin nimi ja linkki kurssisivuille. Merkitse kurssin kohdalle, haluatko hyväksyä sen KIT-kurssiksi ("ok"), vai et ("ei") vai tietyin varauksin, kahteen viimeiseen kohtaan perustelut:

-- SiljaHuttunen - 11 Sep 2006

Topic revision: r5 - 2006-12-15 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback