KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2006 pöytäkirja

Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 3/2006

Aika: 8.8 klo 16.00 - 14.8. klo 10.00 2006

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

  • Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopisto, jäsen ja puheenjohtaja)
  • Aaltonen, Olli (Turun yliopisto)
  • Ahonen-Myka, Helena (varajäsen, Helsingin yliopisto)
  • Sormunen, Eero (Tampereen yliopisto)
  • Isohella, Suvi (varajäsen, Vaasan yliopisto)
  • Koppinen, Konsta (Tampereen teknillinen yliopisto)
  • Kuure, Leena (Oulun yliopisto)
  • Taalas, Peppi (Jyväskylän yliopisto)
  • Werner, Stefan (Joensuun yliopisto)

Liite: Esityslista

Kokouksessa käsitellyt asiat

§ 1. Pöytäkirja

Todettiin johtoryhmän 31.5.2006 pidetyn vuoden 2.kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi 20.6.2006 kokouksessa sovitun menettelyn mukaisesti, koska kommentteja ei saapunut kahteen viikkoon pöytäkirjan julkistamisesta KIT-verkoston sivuilla.

§ 2. Uusien kurssien hyväksyminen KIT-verkoston opetukseksi

Hyväksyttiin seuraavat ehdotetut kurssit yksimielisesti Kieliteknologian verkoston opetukseksi lukuvuodeksi 2006-2007:

§ 3. Mahdollinen tuleva muu KIT-verkoston opetus

Johtoryhmä odottaa esityslistan kohdan II kursseista kurssivujen ym. tietojen ja kotisivujen täydentymistä johtoryhmän asettamien vaatimusten mukaisiksi, jonka jälkeen niitä voidaan esittää hyväksyttäväksi KIT-verkoston opetukseksi tulevissa kokouksissa.

§ 4. Muut asiat

Suvi Isohella Vaasan yliopistosta kommentoi 20.4. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan liittyen kokousten pitämiseen verkon välityksellä ja VY:n Oppimiskeskuksen palvelimen käyttöä KIT-verkoston mahdollisissa Marratech-kokouksissa. Tämä onnistuu, ainoa rajoite on se, että kokouksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä. Kuulokkeen ja mikrofonin lisäksi osallistujat tarvitsevat marratech.comista ladattavan client-ohjelman. Jos halutaan kuvayhteys, tarvitaan webbikamera.

§ 5. Kokouksen päättyminen

Kokous päättyi 14.8.2006 klo 10.00

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi

sihteeri Silja Huttunen


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2006 ESITYSLISTA

Kokous avataan.

Aika: 8.8.2006 16.00 - 14.8.2006 klo 10.00

Paikka: sähköpostikokous

§ 1. Pöytäkirja

KIT-verkoston johtoryhmän edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 20.6.2006 ja se löytyy KitWikissä osoitteessa http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/Old/CommunityPage/KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro2 http://www.ling.helsinki.fi/kit/intra/asiakirjoja.shtml

§ 2. Uusien kurssien hyväksyminen KIT-verkoston opetukseksi

KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen. I Seuraavia kursseja ehdotetaan johtoryhmän hyväksyttäväksi sähköpostikokouksessa 8.-14.8.2006. Ohessa kurssin nimi ja linkki kurssisivuille. Merkitse kurssin kohdalle, haluatko hyväksyä sen KIT-kurssiksi ("ok"), vai et ("ei") vai tietyin varauksin, kahteen viimeiseen kohtaan perustelut:

JY:

1. TJTSD22 XML-laboratoriotyö

http://www.cc.jyu.fi/~pttyrvai/KIT/tjtsd22_xml_lab.htm


TaY:

2. A32 Tiedonhaun menetelmät (korvaava suoritus, kirjatentti)

http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_menetelmat/KIT-infoa32-35.html

3. S912 Tiedonhaun evaluointimenetelmät

http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_evaluointi/

4. S11 Johdanto tiedonhakututkimukseen (korvaava kirjatentti)

http://www.info.uta.fi/kurssit/s11/kirjatentti/kirjatentti_ohje.htm

http://www.info.uta.fi/kurssit/s11/


HY:

5. 582304 XML-metakieli

http://www.cs.helsinki.fi/u/oheinone/teaching/xml_k07/#comp

II Kurssit, joiden kurssisivut tulee vielä muokata johtoryhmän päätöksen mukaisiksi ennen kuin niitä ehdotetaan hyväksyttäviksi seuraavassa kokouksessa.

TaY:

S12 Tiedonhaun matemaattiset menetelmät (korvaava kirjatentti)

http://www.uta.fi/%7Elikaja/opetus/INFOS12e/index.htm

Esitetään hyväksyttäväksi heti, kun sivut on päivitetty.

S105 New Interaction Techniques

http://www.cs.uta.fi/en/studies/courses.php?cid=nit

Esitetään hyväksyttäväksi heti, kun sivut on päivitetty ja ohjeet etäsuorittamisesta lisätty.


TKK:

S-89.2300 Ääniteknologian perusteet 5 op

http://www.acoustics.hut.fi/teaching/S-89.2300/

S-89.3610 Puheenkäsittely 5 op

http://www.acoustics.hut.fi/teaching/S-89.3610/

S-89.3640 Puheenkäsittelytekniikan metodit 3 op

http://www.acoustics.hut.fi/teaching/S-89.3640/

Edellämainitut kurssit ehdotetaan hyväksyttäväksi heti kun sivut on päivitetty ja lisätty tieto siitä, kuinka KIT-läinen ilmoittautuu ja suorittaa kurssin etänä.


HY:

582601 XML-tietokannat

http://www.cs.helsinki.fi/u/mplehton/xmldb06/

Ehdotetaan hyväksyttäväksi heti, kun kurssisivuille lisätään selkeä ohjeistus etäsuoritustavasta.

Cog121 Tieteellinen päättely & selittäminen kognitiotieteilijöille

http://www.helsinki.fi/kognitiotiede/kurssit/cog121/

Lisättävä maininta siitä, että KIT-verkoston opiskelijat voivat suorittaa korvaavan kirjatentin, sekä esitietovaatimukset ja kurssin suorittamisajankohta ensi lukukaudelle.


TTY:

SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät

http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-4010/

SGN-4050 Puheen koodaus

http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-4050/

SGN-4106 Speech Recognition

http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-4106/

SGN-4500 Puheentunnistuksen työkurssi

http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-4500/

Seuraavat kurssit voidaan esittää hyväksyttäviksi, kunhan kurssisivut on päivitetty tätä lukukautta koskeviksi.


TaY:

S12 Tiedonhaun matemaattiset menetelmät (korvaava kirjatentti)

http://www.uta.fi/%7Elikaja/opetus/INFOS12e/index.htm

Esitetään hyväksyttäväksi heti, kun sivut on päivitetty.


S105 New Interaction Techniques

http://www.cs.uta.fi/en/studies/courses.php?cid=nit

Esitetään hyväksyttäväksi heti, kun sivut on päivitetty ja ohjeet etäsuorittamisesta lisätty.

-- SiljaHuttunen - 15 Aug 2006

Topic revision: r4 - 2008-11-04 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback