KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 2/2006 pöytäkirja

Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 2/2006

Aika: 31.5. klo 18.30 - 2.6. klo 10.00 2006

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopisto, jäsen ja puheenjohtaja)
Aaltonen, Olli (Turun yliopisto)
Ahonen-Myka, Helena (varajäsen, Helsingin yliopisto)
Alku, Paavo (Teknillinen korkeakoulu)
Isohella, Suvi (varajäsen, Vaasan yliopisto)
Kettunen, Kimmo (varajäsen, Tampereen yliopisto)
Koppinen, Konsta (Tampereen teknillinen yliopisto)
Kuure, Leena (Oulun yliopisto)
Taalas, Peppi (Jyväskylän yliopisto)
Tyrväinen, Pasi (varajäsen, Jyväskylän yliopisto)
Werner, Stefan (Joensuun yliopisto)

Liite: Esityslista

 1. Todettiin vuoden 1. johtoryhmän 20.4.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi 22.5.2006 kokouksessa sovitun menettlyn mukaisesti, koska kommentteja ei saapunut kahteen viikkoon pöytäkirjan julkistamisesta KIT-verkoston sivuilla.
 2. KIT-verkoston opetus
  1. Hyväksyttiin seuraavat ehdotetut kurssit yksimielisesti Kieliteknologian verkoston opetustarjontaan lukuvuodeksi 2006-2007:
  2. Kohdan II kursseja tullaan ehdottamaan hyväksyttäviksi myöhemmässä kokouksessa kun kurssivut on työstetty KIT-verkoston vaatimusten mukaisiksi.
  3. Oltiin sitä mieltä, että XML-kursseja koskeva tiimi olisi aiheellista perustaa.
 3. Muita asioita ei tullut esille.
 4. Kokous päättyi 2.6.2006 klo 10.00

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi

sihteeri Silja Huttunen


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 2/2006 ESITYSLISTA

Kokous avataan.

Aika: 31.5.2006 18.30 - 5.6.2006 klo 10.00

Paikka: sähköpostikokous

 1. Johtoryhmän edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 22.5.2006, ja se löytyy osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/kit/intra/kokousasiat/pk-2006-04-20.shtml
 2. KIT-verkoston tarjontaan ehdotettujen kurssien hyväksyminen.
  1. Kurssit, joita esitetään johtoryhmän hyväksyttäväksi sähköpostikokouksessa 1.6.2006. Ohessa kurssin nimi ja linkki kurssisivuille. Merkitse kurssin kohdalle, haluatko hyväksyä sen KIT-kurssiksi ("ok"), vai et ("ei") vai tietyin varauksin, kahteen viimeiseen kohtaan perustelut:
  2. Kurssit, joita tullaan ehdottamaan hyväksyttäväksi pienen työstämisen jälkeen. Kurssin kohdalle on merkitty mahdollinen toivottava korjaus tai mietittävä seikka, jota voitte kommentoida:
  3. Seuraavien kurssien sisällöistä olisi hyvä neuvotella siten, että ne olisivat mieluummin toisiaan tukevat kuin sisällöltään päällekkäiset. Ehdotetaan, että nimetään tiimi joka työstää näiden kurssien sisältöä.
 3. Muut asiat: Muita käsiteltäviä asioita?

-- SiljaHuttunen - 07 Jun 2006

Topic revision: r7 - 2006-09-18 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback