LIITE 2

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 KOMMENTIT

§2. KIT-verkosto 1.8.2007 alkaen

Esitys:

1. Nykyisen sopimusta ei toistaiseksi jatketa eikä jatkamista valmistella. Sopimus on mahdollista tehdä myöhemmin, jos siihen on jatkossa resursseja.

Kommentit:

 • Myös JOO-opintoja voi tarjota ja hakea siten, että maksua ei synny. Syksyllä JOO-hakemukseen lisätään lähettävän laitoksen puolelle ruutu "Maksuton opinto-oikeus" ja vastaanottava laitos voi myöntää maksuttoman opinto-oikeuden. (HW)
* On hyvä, että JOO-opintojen käytäntöjä kehitetään. Edellä mainittu kuulostaa järkevältä, voidaanko kyseistä vaihtoehtoa hyödyntää tapauskohtaisesti? (SI)
 • Edellämainittu edellyttää jonkinlaista sopimusta maksuttomuudesta. (HW)
 • TTY:llä lähtevien ja tulijoiden määrät ovat olleet siinä määrin rajoitettuja, ettei maksullisuuskaan olisi suuri ongelma (AV)

2. Tiedot kieliteknologian ja sen sovellusalojen kursseista ylläpidetään KitWiki-sivustolla tai mahdollisesti SVY-sivustolla siten, että ylläpitovastuu on opetuksen tarjoavalla laitoksella. Edellytetään, että kurssin tiedoissa ilmoitetaan, kuka antaa lisätietoja kurssista ja hakumenettelystä.

Kommentit:

 • Jos KIT-verkostoyhteistyötä halutaan jatkaa, aiheutuu siitä joka tapauksessa laitoksille ylimääräistä työtä, mm. KitWiki-sivujen päivitystä ja neuvontaa sekä mahdollisesti hakuaikojen ulkopuolella tulevien hakemusten käsittelyä. Voitaisiin ajatella, että jos laitos lisää KitWiki-sivustolle kursseja, se myös sitoutuu niiden osalta päivitykseen ja opiskelijaneuvontaan. Laitokset voivat halutessaan linkittää KitWiki-sivuston omille sivuilleen ja tiedottaa kieliteknologian kurssien saatavuudesta esim. uusien opiskelijoiden infotilaisuuksissa tai säköpostilistoilla, samalla voi tiedottaa mahdollisista rajoituksista silloin, jos laitos on maksava yksikkö lähtevien hakemusten osalta. (HW)

3. Ohjeistetaan opiskelijaa hakemaan kokonaisuuden opinto-oikeutta hakuaikojen puitteissa, mutta yksittäisten kurssien osalta tarjotaan mahdollisuutta hakea kurssin opinto-oikeutta jatkuvan haun periaatteen mukaisesti. Laitokset sopivat tästä tiedekuntiensa kanssa ja tieto tästä ilmoitetaan kurssin KitWiki- tai joopas-sivulla.

Kommentit:

 • Joopas-malli tuntuisi toimivalle ratkaisulle niille opiskelijoille, jotka suorittavat lähinnä yksittäisiä kursseja. (PT)

 • Sähköisessä haussa opiskelija voi seurata hakemuksensa tilaa verkossa ja hakemuksen käsittelijät voivat lähettää hakijalle tietoa esim. siitä, että hakemus odottaa hakuaikaa, jos tiedekunta pitää hakuajoista kiinni. Jos laitoksen KIT-kurssien ylläpitäjä (siis KitWikissä) tietää, käsitteleekö tiedekunta saapuvia hakemuksia hakuaikojen ulkopuolella eli lähettääkö niitä laitokselle lausunnolle, voidaan edellyttää, että tästä on tieto kurssin sivulla. Silloin opiskelija tietää, kannattaako hakuaikojen ulkopuolella hakea. (HW)

 • TTY:llä ollaan valmiita toimimaan aika joustavasti opiskelijoiden pyyntöihin nähden, jotta niitä harvahkoja innostuneita ei masenneta hallintobyrokratialla. Jos JOO-järjestelmä on toimiva, sille rinnakkaisten systeemien ylläpidolle ei liene tarvetta (AV)

* Myös VY:ssa ollaan joustavia. (SI)

4.Tutkitaan mahdollisuutta tehostaa Suomen Virtuaaliyliopiston sivustoa http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ markkinoinnissa ja kurssit voidaan mahdollisesti jatkossa julkaista sivuston kurssitarjonnan alla.

Kommentit:

 • Selvittämisen arvoinen ajatus. (PT)
 • Olen samaa mieltä (AV)
 • Kannatan asian selvittämistä. (SI)
 • SVY-verkostojen opintohallinnon työpaja 22.5. terveiset (HW):
  • JOOPAS-portaali uudistuu siten, että se tulee sisältämään kaikki joustavien opintojen mahdollisuudet JOO:n lisäksi mm. verkostosopimuksiin pohjautuvien verkostojen opetustarjonnan ja hakuohjeet.
  • Jos opetus halutaan viedä SVY-sivuille eli jatkossa uusille JOO-sivuille www.joopas.fi jolloin ne voidaan syöttää sinne käsin, mikä edellyttää päivitysoikeuksien hankkimista. KIT-kursseihin voidaan lisätä esim. logo, jolloin ne eroavat muista listauksessa.
  • Opiskelija voi jatkossa valita kursseja verkko-ostosten tavoin ostoskoriin, ja lähettää näiden perusteella sähköisen hakulomakkeen puoltoa varten omaan tiedekuntaansa.

* JOOPAS-portaalin uudistusta koskevat asiat ovat hyviä. Opiskelijan kannalta olisi tärkeää, että opetustarjonta olisi löydettävissä yhdestä paikasta ja että se olisi esitetty selkeästi. Onko SVY-verkostossa ollut puhetta käytettävyydestä? Tuli vain mieleeni, että portaalia kehitettäessä opiskelijat voisivat kenties tutkia sen käytettävyyttä. (SI)

 • Tampeen yliopiston kannalta on viisainta pysyä tavanomaisessa JOO-menettelyssä ilman erityisjärjestelyjä KIT-verkoston opiskelijoiden osalta. (HW, Eero Sormusen sähköposti 25.5.). Tampereen yliopistosta lähteviä on mahdollista puoltaa myös hakuaikojen ulkopuolella, jolloin hakemuksen käsittely jää vastaanottavan tiedekunnan varaan eli käsitteleekö se saapuvia hakemuksia hakuaikojen ulkopuolella. Jos opiskelija ei tiedä, miten hänen hakemuksensa kanssa käy eli jääkö se odottamaan hakuajan mukaista käsittelypäivää vastaanottavassa tiedekunnassa vai käsitelläänkö se heti, aiheutuu opiskelijalle ongelmia hahmottaa systeemiä ja erilaisia käytäntöjä (HW, puhelinkeskustelu Kirsi Tuomisen kanssa 28.5.)

MUITA KIT-verkostoon liittyviä kommentteja:

 • Ehdin muokata KitWiki-kurssipohjaa kesäkuun aikana, jolloin se on laitosten käytettävissä elokuussa. (HW)
 • TTY:llä saattaa tulla joulusta 2007 alkaen vuoden epäjatkuvuuskohta Kit-ylläpitoon vuorotteluvapaatyyppisistä syistä, koska mahdollisilta sijaisilta puuttuu aikaisempi kokemus Kit-yhteistyöstä (AV)

-- HannaWesterlund - 21 May 2007

Topic revision: r8 - 2007-05-29 - SuviIsohella
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback