LIITE 2

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 KOMMENTIT

§2. KIT-verkosto 1.8.2007 alkaen

Esitys:

1. Nykyisen sopimusta ei toistaiseksi jatketa eikä jatkamista valmistella. Sopimus on mahdollista tehdä myöhemmin, jos siihen on jatkossa resursseja.

Kommentit:

2. Tiedot kieliteknologian ja sen sovellusalojen kursseista ylläpidetään KitWiki-sivustolla tai mahdollisesti SVY-sivustolla siten, että ylläpitovastuu on opetuksen tarjoavalla laitoksella. Edellytetään, että kurssin tiedoissa ilmoitetaan, kuka antaa lisätietoja kurssista ja hakumenettelystä.

Kommentit:

3. Ohjeistetaan opiskelijaa hakemaan kokonaisuuden opinto-oikeutta hakuaikojen puitteissa, mutta yksittäisten kurssien osalta tarjotaan mahdollisuutta hakea kurssin opinto-oikeutta jatkuvan haun periaatteen mukaisesti. Laitokset sopivat tästä tiedekuntiensa kanssa ja tieto tästä ilmoitetaan kurssin KitWiki- tai joopas-sivulla.

Kommentit:

4.Tutkitaan mahdollisuutta tehostaa Suomen Virtuaaliyliopiston sivustoa http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ markkinoinnissa ja kurssit voidaan mahdollisesti jatkossa julkaista sivuston kurssitarjonnan alla.

Kommentit:

-- HannaWesterlund - 21 May 2007

Topic revision: r1 - 2007-05-21 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback