KIT-verkoston toiminta 1.8.2007 alkaen

Maksulliseen JOO-sopimukseen siirtymisen vaikutukset KIT-laitoksissa LUONNOS

Alla olevaan taulukkoon on kerätty tietoa siitä, miten kieliteknologian opintokokonaisuuksia tämänhetkisen tiedon mukaan tullaan käsittelemään lähettävässä yliopistossa. Muutamia näkökohtia:

  • Lähtevä JOO-oikeus on aina harkinnanvarainen silloin, kun tiedekunta vastaa kustannuksista.
  • Vastaanotettavan JOO-opiskelijan hyväksyminen riippuu resursseista.
  • JOO-opintoja puolletaan usein vain siinä tapauksessa, että niitä ei voi kotiyliopistossa opiskella.
  • Joissakin yliopistoissa ei puolleta opintojen alkuvaiheessa.
  • Hakuajat vaihtelevat

Tiedot sivulta http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=joopas_soveltamisohjeet_fin, tiedekuntien verkkosivuilta, kysymällä tiedekunnista.

1. KIT-verkoston yksikkö 2. lähteviä KIT-kokon puolletaan 3. kokon. maksava taho 4. yksitt. kursseja puolletaan 5. yksitt. kurssit maksava taho 6. sähköinen JOO 7. määräajat lähtevien osalta 8. määräajat saapuvien osalta 9. verkkosivu 10. muuta
HY käännöstieteen laitos, hum. tdk ei - harkinnanvarainen laitos kyllä jatkuva (poikkeus) jatkuva (poikkeus) http://www.helsinki.fi/hum/opiskelu/oikeudet/joo.htm  
HY kieliteknologia, yleisen kielitieteen laitos, hum. tdk ei - kyllä laitos kyllä jatkuva (poikkeus) jatkuva (poikkeus) http://www.helsinki.fi/hum/opiskelu/oikeudet/joo.htm  
HY tietojenkäsittelytieteen laitos, mat.-luonnont. tdk ? tdk kyllä tdk? kyllä jatkuva jatkuva http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/ohjeet/joo.html suositellaan sisällytettäväksi laudatur-vaiheen erikoistumisopintoihin
HY psykologian laitos, kognitiotiede, käyttäytymistiet. tdk ei? - kyllä tdk? kyllä 31.3. ja 30.9. 30.4. ja 31.10. http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/jooopinnot.htm lähteviä puolletaan ensin perus-, sitten aineopintoihin; kognitiotiede vapaa aine
HY puhetieteiden laitos, fonetiikka, käyttäytymistiet. tdk ei? - kyllä tdk? kyllä 31.3. ja 30.9. 30.4. ja 31.10. http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/jooopinnot.htm lähteviä puolletaan ensin perus-, sitten aineopintoihin; fonetiikka vapaa aine
JoY vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmä, kieliteknologia, käännöstieteet, hum. tdk. ei - painavasta syystä tdk?   31.3. ja 30.9. 30.4. ja 31.10.   mahduttava minimitutkintoon, pääaineen perusopinnot suoritettu, haku aikaisintaan 3. opiskeluvuonna
JY soveltavan kielentutkimuksen keskus, SOLKI                  
JY tietojenkäsittelytieteiden laitos, informaatioteknologian tdk. kyllä tdk ? ?   väh. 2 viikkoa ennen kohdeyliop. hakuajan päättymistä 30.4. ja 30.10.    
OY englannin kielen laitos, humanistinen tdk. ei - harkinnanvarainen laitos ei 30.4. 30.4. http://www.ekl.oulu.fi/ *
OY suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, humanistinen tdk. ei - harkinnanvarainen laitos ei 30.4. 30.4. http://www.oulu.fi/silo/ "
TTY matematiikan laitos, teknis-luonnontieteellinen osasto kyllä yliopisto kyllä yliopisto kyllä väh 3 vkoa ennen kohdeyl. hakuajan päättymistä jatkuva http://matwww.ee.tut.fi/mathematics/ sisällyttävä tutkintoon, vain jos TTY ei tarjoa, ei perusopintovaiheessa
TTY ohjelmistotekniikan laitos, tietotekniikan osasto kyllä yliopisto kyllä yliopisto kyllä väh 3 vkoa ennen kohdeyl. hakuajan päättymistä jatkuva http://www.cs.tut.fi/ohj/ sisällyttävä tutkintoon, vain jos TTY ei tarjoa, ei perusopintovaiheessa
TTY signaalinkäsittelyn laitos, tietotekniikan osasto kyllä yliopisto kyllä yliopisto kyllä väh 3 vkoa ennen kohdeyl. hakuajan päättymistä jatkuva http://sp.cs.tut.fi/ sisällyttävä tutkintoon, vain jos TTY ei tarjoa, ei perusopintovaiheessa
TaY kieli- ja käännöstieteen laitos, humanistinen tdk. kyllä tdk kyllä tdk kyllä 15.4. tai 15.10. jatkuva   kun TaY ei tarjoa, 1. vuoden opisk. vain perustelluista syistä; ; saapuvia yksitt. kursseille vain erityisistä syistä
TaY puheopin laitos, humanistinen tdk. kyllä tdk kyllä tdk kyllä 15.4. tai 15.10. jatkuva   "
TaY informaatiotutkimuksen laitos, informaatiotieteiden tdk. kyllä tdk kyllä tdk kyllä 15.4. tai 15.10. jatkuva   "
TaY tietojenkäsittelytieteiden laitos, informaatiotieteiden tdk. kyllä tdk kyllä tdk kyllä 15.4. tai 15.10. "
TKK akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratiorio, sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto kyllä korkeakoulu kyllä korkeakoulu kyllä kyllä      
TKK laskennallisen tekniikan laboratorio, sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto kyllä korkeakoulu kyllä korkekoulu kyllä kyllä      
TKK informaatiotekniikan laboratorio, tietotekniikan osasto kyllä korkeakoulu kyllä korkeakoulu kyllä kyllä      
TY fonetiikka, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, hum. tdk. 2007-2008 poikkeuksellisesti keskeneräisiin JOO-opintoihin tdk, rajalliset resurssit ? ? kyllä ? jatkuva   fonetiikka vapaa aine
TY englannin kääntäminen ja tulkkaus, kääntämisen keskus, hum. tdk. 2007-2008 poikkeuksellisesti keskeneräisiin JOO-opintoihin tdk, rajalliset resurssit ? ? kyllä ? jatkuva   sivuainekiintiössä (jos kiintiöity)
TY kääntämisen keskus, ranskan kääntäminen ja tulkkaus, hum. tdk. 2007-2008 poikkeuksellisesti keskeneräisiin JOO-opintoihin tdk, rajalliset resurssit ? ? kyllä ? jatkuva   sivuainekiintiössä (jos kiintiöity)
TY informaatioteknologian laitos, mat.-luonnontiet. tdk. kyllä tdk kyllä? kyllä? kyllä 2 vkoa ennen kohdeyl. hakuajan päättymistä jatkuva, väh. 1,5 kk ennen opetuksen alkua   mahduttava minimitutkintoon, vain jos TY ei tarjoa; ei alkuvaiheessa
TY tilastotieteen laitos, yhteiskuntatiet. tdk. kyllä tdk. ? ? kyllä 2 vkoa ennen kohdeyl. hakuajan päättymistä jatkuva; 1,5kk ennen opetuksen alkua   jos TY:ssä ei voi suorittaa; mahduttava minimitutkintoon, ei opintojen alussa
VY viestintätieteiden laitos, hum. tdk. kyllä 1x25op tdk ? ? ei 2 vkoa ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä 30.4. ja 31.10.   ei tarjolla VY:ssä, pääain. perusopinnot suoritettuina, HOPS edellytetään, ei haettavissa viestintätieteiden perusopinnot

-- HannaWesterlund - 01 Mar 2007

Topic revision: r13 - 2007-05-21 - LeenaKuure
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback