Kieliteknologian opetuksen valtakunnallinen verkosto (KIT-verkosto)

KIT-verkosto sai Opetusministeriön erityisrahoitusta kahdessa jaksossa, vuosina 2001-1003 ja 2004-2005 ja toimii sen jälkeen mukana olevien yliopistojen normaalirahoituksen turvin.

Enin osa KIT-verkostoa koskevista tiedoista on sivuilla http://www.ling.helsinki.fi/kit/verkosto/, mutta jatkossa todennäköisesti suurempi osa tiedoista siirtyy näille sivuille.

KIT-verkoston kartta

KIT-verkoston toimintoja opiskelijan kannalta

KIT-verkoston hallintoon liittyviä toimintoja


kkirjain2.gif

-- KimmoKoskenniemi - 25 Apr 2006

Topic revision: r12 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback