KIT-tutkijakoulun organisointi

KIT-tutkijakoululla on:

 1. johtaja (Kimmo Koskenniemi),
 2. osa-aikainen oto koordinaattori (Hanna Wester­lund, jolle ei ollut rahoitusta, mutta joka on hoitanut yhdessä pohjoismaisin rahoin palkattujen ),
 3. johtoryhmä (ks. al), jossa edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kultakin monitieteisen tutkijakoulun pääalaueelta:
  1. kieliteknologia, kielitiede, dialogi ja kääntäminen;
  2. tietojenkäsittelytieteet;
  3. oppivat järjestelmät kielen mallinnuksessa;
  4. puheteknologia, signaalinkäsittely ja fonetiikka;
  5. tiedonhaku, indeksointi ja tekstien luokitus;
  6. kieliteknologia-avusteinen kielen oppiminen ja opettaminen;
  7. kognitio ja ihmisen kielen käsittelyn mallintaminen); johtokuntaan nimetään myös yritysmaailman edustaja,
 4. tutkija­koulutettavien keskuudestaan valitsema kurssin vanhin, joka osallistuu johtoryhmän kokouksiin ja työskentelyyn puheoikeudella ja
 5. tutkijakoulutettavien säännölliset kokoukset.

Tutkijakoulun johtoryhmä täydentää tarvittaessa itseään yllä mainittujen periaatteiden puitteissa, jos sen jäsen tai varajäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta työskentelyyn.

-- KimmoKoskenniemi - 02 May 2006

Topic revision: r3 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback