Alustava suunnitelma KIT-tutkijakoulun järjestämiksi kursseiksi

Ks. myös: Kotisivun JannePylkkonen alla oleva sivu KitKokousKesa06, jonka tiedot sopisivat paremmin tänne, sillä meidän pitäisi pysytellä KitWikin puolella.

Ehdotuksia:

  • Avoimet ohjelmistot ja kieliteknologia: Erilaisia olemassaolevia työkaluja kieliteknologeille? Parserit, mahdollisuudet rakentaa rajapintoja työkalujen välille
  • Conditional Random Fields uutena lupaavana menetelmänä (puhujaksi kenties Pereira, jonka erityisala olisi POS-tagging l. sanaluokkien täggäys)
  • Logiikka, siihen liittyvät menetelmät
  • Puhetiedonhaku = Spoken Document Retrieval (vrt. myös Audio Mining)
  • Monikielinen kieliteknologia: ehkä vuonna 2007

Muita ehdotuksia ja kommentteja:

 Discussion: How this part should be organized and what belongs here

 Topic revision: r3 - 2006-08-16 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback