KIT-Tutkijakoulun johtoryhmä

Kokous 2/2009

Pöytäkirja

Aika ja paikka: Sähköpostikokouksena 5.5. - 7.5.2009.

Läsnä: Kimmo Koskenniemi (pj)
Olli Aaltonen
Mikko Kurimo
Ari Pirkola
Tapio Salakoski
Peppi Taalas
Stefan Werner
Päivi Väätänen (sihteeri)

§1. Päätösvaltaisuus: Kokous oli päätösvaltainen, koska vähintään puolet jäsenistä oli paikalla.

§2. Jäljellä olevien varojen käyttö

Päätös: Päätettiin käyttää KIT-tutkijakoulun toimintaa varten myönnettyä Suomen Akatemian jäljellä oleva raha yhdessä Langnetin kanssa järjestettävän, esim. tilastomenetelmiin suuntautuvan kurssin järjestämiseksi syksyllä 2009, sekä mahdollisesti muihin KIT-tutkijakoulun kursseihin. Lisäksi rahaa myönnetään opiskelijoiden matkoihin, ja matka-apurahojen kriteereitä höllennetään niin, että kaikki perustellusti väitöskirjatyötä edistävät tapahtumat ja kurssit voivat kuulua matka-apurahan piiriin. Näistä johtoryhmältä pyydetään erikseen sähköpostitse kantaa sitä mukaa, kun anomuksia tulee. Yhdeksi mahdollisuudeksi esitettiin mm. Interspeech-konferenssia Englannissa syksyllä 2009.

HALLINNON TARKENNUS MENETTELYTAPAAN Jotta syksyn yhteiskurssia Langnetin kanssa voitaisiin alkaa suunnitellla jo kesän aikana, pitää lopullinen päätös kurssista tehdä vielä ennen kesälomia. Hallinto siis ehdottaa, että Langnetin koordinaattori laatii KIT-koordinaattorin kanssa tarkemman ehdotuksen kurssista ja sen budjetista, ja KIT-johtoryhmä kutsutaan sähköpostikokoukseen vielä toukokuun lopussa/kesäkuun alussa. Samaan kokoukseen pyydetään myös opiskelijoita toimittamaan kaikki tiedossa olevat matka-apurahahakemukset, jolloin saadaan konkreettinen käsitys siitä, kuinka paljon rahaa niihin on kulumassa.

-- KimmoKoskenniemi - 2009-04-29

Topic revision: r5 - 2009-06-02 - PaiviVaatanen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback