Kokouksen aika ja paikka:

  • Aika: 24.11.2008 klo 8.00 - 25.11. 2008 klo 14.00
  • Paikka: sähköpostikokous

§1. Hakemus osittaisesta hoitovapaasta

Mietta Lennes hakee KIT-tutkijakoululta osittaista hoitovapaata vuodelle 2009 kahtena jaksona seuraavasti:
*ajalla 22.1.-30.6.2009 työaika 25 % normaalista, sekä
*ajalla 1.8.-31.12.2009 työaika on 80% normaalista työajasta.

Sillä edellytyksellä, että molemmat hoitovapaajaksot myönnetään, Mietta Lennes luopuu viiden kuukauden osalta tutkijakoulun rahoituksesta.

Hakemus osittaisesta hoitovapaasta hyväksyttiin.

-- PaiviVaatanen - 2008-11-21

Topic revision: r2 - 2009-03-16 - PaiviVaatanen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback