LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2008 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 26.5.2008 klo 8.00 - 27.5.2008 klo 16.00
 • Paikka: sähköpostikokous

§1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

 • Läsnäolleiksi katsotaan ne, jotka vastaavat sihteerille sähköpostitse kantansa.

§2. KIT-tutkijakoulun tulevaisuus

 • Päätetään siitä, mitä vaihtoehtoja selvitetään tarkemmin nyt avoinna olevassa tutkijakouluhaussa jatkona tämän asian käsittelylle kokouksessa 1/2008.
 • Tilannekatsaus: Kokouksessa 1/2008 päätettiin selvittää mahdollista yhteinen hakemusta suunnitteilla olevan tutkijakoulun Monitieteisen puheen ja äänen tutkimuksen tutkijakoulun kanssa siten että tuo suunniteltu tutkijakoulu tulisi lisänä nykyiseen KIT-tutkijakouluun. Puheenjohtaja otti yhteyttä Laukkaseen ja tiedusteli tällaista. Laukkasen kanta oli, että Tampereella tehdään joka tapauksessa mainittu hakemus, jonka priorisointi TaY:ssa ja osallistujatahot ovat jo pitkälti kiinnittyneet. Puheenjohtajan tulkinta on, että edellisessä kokouksessa kaavaillulla ratkaisumallilla ei ole pohjaa.
 • Oli KIT-tutkijakoulun jatko millainen tahansa, siihen liittyy erilaisia yhteistyösopimuksia tutkijakoulujen kesken. Tällä kertaa ei oteta vielä niihin kantaa.
 • Jäljellä on ainakin kaksi vaihtoehtoa, joita ehdotetaan selvitettäviksi:
  1. Mahdollinen liittyminen Langnet-tutkijakouluun sen yhdeksi "Kieliteknologia" -nimiseksi ohjelmaksi, Tässä vaihtoehdossa tulisi neuvotella perustettavan ohjelman edustuksesta Langnetin johtoryhmässä, kiintiöstä tai osuudesta OPM:n tutkijakoulupaikoista sekä matkustusmäärärahojen jakoperiaatteista, jotta artikkeliväitöskirjaa tekevien tutkijakoulutettavien asema ei vaarantuisi.
  2. Pysyminen erillisenä tutkijakouluna, mutta Langnetin kanssa yhteinen hakemus koordinoinnin järjestämiseksi.
 • Esitys: Keskitytään yllä mainittujen vaihtoehtojen (a) ja (b) selvittämiseen ja valtuutetaan puheenjohtaja neuvottelemaan niistä Langnetin johtoryhmän 6.6.2008 pidettävässä kokouksessa. Edustajilta toivotaan kannanottoa siitä, olisivatko he mukana jommassakummassa tai kummassa tahansa näistä vaihtoehdoista vai jättäytyisivätkö ulkopuolelle. Myös ehdotukset muiksi mahdollisuuksiksi on hyvä tuoda esille ensi tilassa.

§3. Kokouksen päättäminen

 • Päättyy, kun kaikki ovat vastannet tai viimeistään 27.5. klo 16.00.

-- HannaWesterlund - 23 May 2008

Topic revision: r2 - 2008-05-23 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback