KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2008 PÖYTÄKIRJA luonnos 16.5.

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 16.5.2008 klo 10.15 - 12.32
 • Paikka: yleisen kielitieteen laitos Siltavuorenpenger 20A sh 331

Läsnä johtoryhmän jäsenet:

 • Olli Aaltonen HY
 • Paavo Alku TKK
 • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
 • Mikko Kurimo TKK
 • Ari Pirkola TaY
 • Tapio Salakoski TY

Läsnä muut:

 • Hanna Westerlund, sihteeri

§1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus, esityslista
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi. Paavo Alku ilmoitti, että Matti Airaksen väitöskirjatutkimus "Methods and Studies of Laryngeal Voice Quality Analysis in Speech Production - Kurkunpäässä tuotetun puheäänen laadun analyysimenetelmiä ja tutkimuksia" tarkastetaan TKK:lla 23.5. http://www.tkk.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/

§2. KIT-tutkijakoulun tulevaisuus, mahdollinen yhteishaku olemassa olevan tai aloittavan tutkijakoulun kanssa
Johtoryhmä keskusteli etukäteen lähetettyjen materiaalien (Kimmo Koskenniemi sp 13.5.2008) ja kokouksessa esitettyjen tilannekatsausten (Paavo Alku ja Olli Aaltonen) pohjalta vaihtoehdoista. Yksiselitteisesti parasta vaihtoehtoa ei löytynyt, ja johtoryhmä päätti edetä asiassa seuraavasti. Otetaan yhteyttä Anne-Maria Laukkaseen ja tiedustellaan hänen kantaansa ajatukseen, että mahdollisesti perusteilla oleva tutkijakoulu Monitieteinen puheen ja äänen tutkimuksen tutkijakoulu tulisi olemaan osa KIT-tutkijakoulua eikä täysin uusi tutkijakoulu. Samoin valmistellaan Langnet-tutkijakoulun johtoryhmälle mahdollisesti esitettävän yhteistyön muotoon ja KIT-tutkijakoulun kannalta oleellisten käytänteiden varmistamiseen liittyviä kysymyksiä. [Kokouksen ulkopuolinen aikataulutus: Molempien linjojen valmisteluun on aikaa 23.5. asti. Sen jälkeen käynnistetään sähköpostikokous, jonka tehtävänä on päättää toimenpiteistä esitysten pohjalta.]

§3. Tutkijakouluhaku vuosille 2010-2013 (hankerahoitus ja toimintamenot)
Todettiin, että uuden käytännön mukaisesti toimintamenorahoitusta haetaan elokuun tutkijakouluhaussa.

§4. Suomen Akatemian rahoitus tutkijakoulukursseja varten 2007-2009
Todettiin, että tutkijakoulukurssien, kesäkoulujen, vierailuluentojen järjestämiseen on hyvin rahoitusta jäljellä ja rahoituksen käyttämistä näihin tulee tehostaa.

§5. Sami Virpiojan (TKK) hakemus virkavapauden (4 kk) aikaisen rahoituksen siirtämisestä kauden loppuun
Johtoryhmä päätti yksimielisesti hyväksyä Sami Virpiojan hakemuksen virkavapaudesta 26.5.-28.9.2008, yhteensä 4 kk.

§6. Opiskelijoiden raportit 2007
Todettiin tutkijaopiskelijoiden tutkimusten edistyvän suunnitelmien mukaan.

§7. Anne-Maria Laukkasen hakemus KIT-tutkijakoulun ohjaajapoolin jäseneksi
Anne-Maria Laukkasen hakemus hyväksyttiin yksimielisesti.

§8. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta
Tiina Lind-Knuutilan hakemus hyväksyttiin yksimielisesti.

§9. Muut asiat
Ei muita asioita

§10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo12.32

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2008 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 16.5.2008 klo 10.00 alkaen
 • Paikka: HY, yleisen kielitieteen laitos, Siltavuorenpenger 20A 3. krs, sh 331

§1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus, esityslista

§2. KIT-tutkijakoulun tulevaisuus, mahdollinen yhteishaku olemassaolevan tai aloittavan tutkijakoulun kanssa

§3. Tutkijakouluhaku vuosille 2010-2013 (hankerahoitus ja toimintamenot)

§4. Suomen Akatemian rahoitus tutkijakoulukursseja varten 2007-2009 Tilannekatsaus: myöntö 3 x 15 900 eur, käytetty vuonna 2007 908,23 EUR ja alkuvuodesta 2008 2916,68 EUR sekä varaus tutkijkoulukurssia 5.-9.5. varten noin 5000 eur.

§5. Sami Virpiojan (TKK) hakemus virkavapauden (4 kk) aikaisen rahoituksen siirtämisestä kauden loppuun

§6. Opiskelijoiden raportit 2007 katsottavana kokouksessa
Vuonna 2007 OPM-rahoitusta saivat
Matti Airas/TKK,
Inger Ekman/TaY (luopunut tutkijakoulutettavan paikasta),
Mietta Lennes/HY,
Jyrki Niemi/HY,
Janne Pylkkönen/TKK,
Sami Virpioja/TKK

Uudet omarahoitteiset vuoden 2008 alusta:
Ulpu Remes/TKK
Matti Varjokallio/TKK

§7. Anne-Maria Laukkasen hakemus KIT-tutkijakoulun ohjaajapoolin jäseneksi

Anne-Maria Laukkanen, FT, puheen ja äänentutkimuksen dosentti, Tampereen yliopisto, vokologian (ihmisäänen tutkimus ja harjoittaminen) dosentti, Oulun yliopisto, puhetekniikan ja vokologian professori, Tampereen yliopisto.

Lyhyt kuvaus puhetekniikasta ja vokologiasta: Puhetekniikka ja vokologia (tällä hetkellä toinen puheoppi-oppiaineen linjoista) perehdyttää puheen- ja äänentuoton perusteisiin, puheakustiikkaan, äänellisen ja puheteknisen suorituskyvyn analysointiin ja harjoittamiseen sekä puhetekniikan ja vokologian tutkimukseen.

Puhetekniikan ja vokologian tutkimuksessa tarkastellaan puheen ja puhe- sekä lauluäänen piirteitä, niiden viestinnällisiä funktioita, harjoitettavuutta ja harjoitusmenetelmiä. Puhetekniikan ja vokologian tutkimuksen avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää paitsi puheopin opetuksessa myös useilla muilla sovellusaloilla kuten esimerkiksi kulttuurin- ja musiikintutkimuksessa, yhteiskuntatieteissä, lääketieteen eri osa-alueilla, forensisessa tutkimuksessa, synteesin kehittämisessä, telekommunikaatiotekniikassa ja puhekäyttöliittymien kehittämisessä.

Lisätietoja löytyy webbisivultamme www.uta.fi/laitokset/puheoppi

§8. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta.

Tiina Lindh-Knuutila, TKK

Hakemus:

Haen KIT-tutkijakoululta konferenssimatkan kustannusten korvaamista seuraavan kustannusarvion mukaan:

Konferenssi: Neural Computation and Psychology Workshop (NCPW11), Oxford, England http://psyweb.psy.ox.ac.uk/babylab/NCPW/index.html Paperini: "Comparison of Self-Organizing models of concept formation"

Kulut
Lennot noin 300 EUR
Muut matkakulut noin 50 GBP
Majoitus noin 220 GBP
Konferenssimaksu 110 GBP
Yhteensä: 300 EUR + 380 GBP (noin 480 EUR 13.5. kurssin mukaan), yhteensä noin 800 EUR

Liitteenä on puolto hakemukseeni ohjaajaltani Timo Honkelalta.

Ohjaajan puoltolause:

Puoltolause matka-apurahan hakuun

Puollan Tiinan matka-apurahahakemusta seuraavilla perusteluilla.

NCPW-kokoussarja on tieteellisesti korkeatasoinen, mistä olemme tulleet vakuuttuneiksi kahden aiemman osallistumisen perusteella. Hyväksytty abstrakti täydennetään esitelmän pohjalta paperiksi, jonka julkaisemiseen liittyy erillinen peer review -prosessi. Paperi on olennainen osa Tiinan väitöskirjakokonaisuutta ja sen aiheena on bayesiläisten ja itseorganisoivien menetelmien käyttö semantiikan mallintamisessa.

Ystävällisin terveisin, Timo

§9. Muut asiat

§10. Kokouksen päättäminen

-- HannaWesterlund - 13 May 2008

Topic revision: r5 - 2008-08-05 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback