KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 8/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 2.11.2007 klo 13.00 -
 • Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos 331 sekä verkkokokous sekä sähköpostikokous
 • Läsnä: KIT-tutkijakoulun johtoryhmä:
  Kieliteknologia, Kimmo Koskenniemi, HY
  Tietojenkäsittelytieteet, Tapio Salakoski, TY
  Oppivat järjestelmät kielen mallinnuksessa, Mikko Kurimo, TKK
  Puheteknologia, signaalinkäsittely, fonetiikka, Paavo Alku, TKK
  Indeksointi, tekstin luokitus, Ari Pirkola, TaY
  Kieliteknologia-avusteinen kielen oppiminen ja opetus, verkkopedagogiikka, Leena Kuure, OY
  Kognitio, ihmisen kielenkäsittelyn mallintaminen, Olli Aaltonen, HY

§1. Kokouksen avaaminen Sähköpostikokous avattiin 2.11. klo 13.00

§2. KIT-tutkijakoulutettavan valinta lähetettyjen asiakirjojen perusteella 3v 5kk pituiselle jaksolle. * KIT-tutkijakoulun sääntöjen mukaisesti tutkijakoulutettavien valinnan suoritti tutkijakoulun johtoryhmä eli Kimmo Koskenniemi, Tapio Salakoski (Helena Ahonen-Mykan varahenkilönä), Mikko Kurimo (Krista Laguksen varahenkilönä), Paavo Alku, Ari Pirkola, Leena Kuure (Peppi Taalaksen varahenkilönä) ja Olli Aaltonen. Hakemuksia tutkijankoulutettavien paikkoihin jätettiin määräaikaan mennessä 11 kpl.

  1. Jokainen arvijoijista perehtyi jokaiseen hakemukseen ja arvioi ne asteikolla 0-5 neljän kriteerin suhteen: (a) tähänastinen opintomenestys, (b) mahdolliset julkaisut, (c) hakijan ja tutkimussuunnitelman keskeisyys kieliteknologian kannalta, (d) tutkimussuunnitelman laatu ja realistisuus.
  2. Valituksi tulevalta edellytettiin riittävää keskeisyyttä (joka kaikilla hakijoilla toteutui). Muutoin käytettiin e.m. arvioita (a, b ja d), Lopuksi kukin arvioija ilmoitti kantansa hakijoista paremmuusjärjestyksessä, minkä pohjalta soviteltiin yhteinen kanta, jossa arvioissa enemmistön ykkössijoista saanut hakija nousi kärkeen.
  3. Johtoryhmä päätti yksimielisesti yllä kuvaillun valintamenettelyyn mukaisesti valita Sami Virpiojan vapaana olevaksi 3 v 5 kk kaudeksi KIT-tutkijakoulun tutkijakoulutettavaksi. Toiselle sijalle, eli ensimmäiselle varasijalle, valittiin Matti Varjokallio. Varasija on voimassa 12 kk tästä valinnasta ja eteenpäin ja varasijalle päässyt hakija voidaan valita tuona aikana mahdollisesti aukeavaan tutkijakoulutettavan paikkaan ilman erillistä hakua. Johtoryhmä piti kaikkia hakijoita korkeatasoisina ja valintaa vaikeana.

§3. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin 2.11. klo 13.40.

LIITE

ESITYSLISTA KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokous 8/2007

 • Aika: 2.11.2007 klo 13.00 - 16.00, tarvittaessa kokousta voidaan jatkaa 5.11. klo 8.00 alkaen klo 12.00 asti
 • Paikka: Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos sh 331 sekä verkkokokous sekä sähköpostikokous
 • Läsnä/kutsutut: KIT-tutkijakoulun johtoryhmä:
  Kimmo Koskenniemi HY, Kieliteknologia, kielitiede, dialogi, kääntäminen, monikielisyys
  Tapio Salakoski TY, Tietojenkäsittelytieteet
  Mikko Kurimo TKK (Krista Laguksen varahenkilö), Oppivat järjestelmät kielen mallinnuksessa
  Paavo Alku, TKK, Puheteknologia, signaalinkäsittely, fonetiikka
  Ari Pirkola TaY, Tiedonhaku, indeksointi, tekstin luokitus
  Leena Kuure OY (Peppi Taalaksen varahenkilö), Kieliteknologia-avusteinen kielen oppiminen ja opetus, verkkopedagogiikka
  Olli Aaltonen HY, Kognitio, ihmisen kielenkäsittelyn mallintaminen

§1. Kokouksen avaaminen

§2. KIT-tutkijakoulutettavan valinta lähetettyjen asiakirjojen perusteella 3v 5kk pituiselle jaksolle.

§3. Kokouksen päättäminen

-- HannaWesterlund - 29 Oct 2007

Topic revision: r2 - 2007-11-26 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback