KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 7/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos julkaistu 11.10. klo 15.10 hyväksytty 19.10.2007

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: ti 9.10.2007 klo 10.10-11.45
 • Paikka: yleisen kielitieteen laitos sh 331 Siltavuorenpenger 20A 3. krs sekä verkkokokous

Läsnä johtoryhmästä:

 • Paavo alku TKK
 • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
 • Mikko Kurimo TKK
 • Eero Sormunen TaY
 • Peppi Taalas JY

Puhelimitse tavoitettavissa klo 11. alkaen

 • Tapio Salakoski TY

Läsnä muut:

 • Tero Aalto, suunnittelija
 • Hanna Westerlund, sihteeri

§1. Kokouksen avaaminen, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen kokoukselle työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.10. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslistaa muokattiin siten, että ilmoitusasioista poistettiin johtoryhmän kokoonpanoa käsittelevä kohta 2.1. Todettiin, että johtoryhmä täydentää itse itseään tarvittaessa ja päätettiin kutsua Tapio Salakoski Turun yliopistosta tietojenkäsittelytieteen varsinaiseksi edustajaksi ja tiedustella Roman Yangarbergin halukkuutta hänen varajäsenekseen sekä päätettiin tiedustella Olli Aaltosen halukkuutta palata johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi edustamaan alaa Kognitio ja ihmisen kielen kehityksen mallintaminen. Tapio Salakoski on suostunut siirtymään varsinaiseksi jäseneksi ja Olli Aaltosen ja Roman Yangarbergin osalta pöytäkirjaa täydennetään myöhemmin (lisäys 12.10. Olli Aaltonen on suostunut palaamaan varsinaiseksi jäseneksi ja Christina Krause siirtymään varahenkilöksi). Esityslista hyväksyttiin muokattuna kokoukselle työjärjestykseksi. Hakumenettely ja valintaprosessi ovat samat kuin toukokuussa 2007 avoimeksi julistetun tutkijakoulutuspaikan vastaavat.

§2. Ilmoitusasiat

Esityslistassa olleisiin ilmoitusasioihin lisättiin

2.5. Eero Sormunen ilmoitti, että Kimmo Kettusen väitöskirja Reductive and Generative Approaches to Morphological Variation of Keywords in Monolingual Information Retrieval (Sanoja analysoivat ja tuottavat ohjelmat hakutermien vaihtelun hallinnassa tekstitiedonhaussa) tarkistetaan Tampereen yliopistossa 27.10.2007.

§3. Tutkijakoulutettavan hakumenettely

Inger Ekmanilta vapautuva tutkijakoulupaikka päätettiin asettaa haettavaksi mahdollisimman pian. Esityslistassa ollut ajanjakso on liian lyhyt, oikea haettavissa oleva jakso on 3 v 7 kk 5 päivää (tilanne selvitetty kokouksen jälkeen). Otetaan huomioon, että UPJ-luokitukseen perustuva palkka tulee todennäköisesti olemaan suurempi kuin käytettävissä oleva OPM-rahoituksen vuosilta 2006 ja 2007, koska nyt haettavana oleva jakso päättyy vasta vuonna vuonna 2011. Paikka täytetään ensisijaisesti yhtenäisenä, toissijaisesti voidaan jakaa useamman hakijan kesken. Päätettiin jättää johtoryhmälle mahdollisuus arviointivaiheessa päättää varasijoista yhden vuoden ajaksi paikan täyttämisestä lukien.

§4. Rahoitus

Päätettiin, että OPM-lisärahoitus (ns. UPJ 1/3 loppuvuoden korotuksista) voidaan käyttää kohdan 3 tapaisiin kauden siirroista aiheutuviin lisäkustannuksiin, jolloin tutkijakoulutettavan laitoksen/yksikön osuus lisärahoituksen järjestämisestä pienenee. Laitokset rahoittavat UPJ-korotukset (ko. 1/3 osuuden) vuoden 2007 loka-, marras- ja joulukuulta. HY:n taloussuunnittelupäällikkö Camilla Elander: tutkijakoulun johtoryhmä voi päättää asiasta, kunhan tutkijakoulutettavalle maksetaan hänelle kuuluva palkka. (Camilla Elanderin kommentti kokouksen ulkopuolelta).

§5. Tutkijakoulukurssit 2008

Päätettiin hyväksyä Paul Vogtin toukokuun 2008 kurssi (HY, yhteistyössä NGSLT:n kanssa) KIT-tutkijakoulun kurssiksi. Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää/hyödyttää Tampereen yliopistossa elokuussa 2008 järjestettävää konferenssia Kuudes kansainvälinen Äänifysiologian ja biomekaniikan konferenssi, http://www.uta.fi/conference/ICVPB2008/ . Johtoryhmän jäsenille lähetetään kysely jatko-opintokursseista, jotka soveltuisivat KIT-tutkijakoulun kursseiksi.

§6. Muut asiat

6.1. Keskusteltiin tilanteesta, jossa tutkijakoulutettava valmistuu hyvissä ajoin ennen tutkijakoulukautensa päättymistä. Todettiin tilanne poikkeukselliseksi ja hakemusten arviointivaiheessa kiinnitetään asiaan huomiota. Rahoitusta ei ole syytä katkaista väitöstutkimuksen valmistumiseen, vaan kauden loppuajan tutkijakoulutettava voi käyttää post doc -tyyppiseen toimintaan, jollaista on esimerkiksi artikkelien kirjoittaminen ja opettaminen.

6.2. Kuultiin NEALTin kuulumiset. Jäseneksi voi liittyä sivun http://omilia.uio.no/nealt/ kautta.

§7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 7/2007 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: ti 9.10.2007 klo 10
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos sh 331 Siltavuorenpenger 20A ja verkkokokous

§1. Kokouksen avaaminen, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen kokoukselle työjärjestykseksi

§2. Ilmoitusasiat

2.1. Roman Yangarber toimii Helena Ahonen-Mykan sijaisena johtorymässä tietojenkäsittelyn edustajana.

2.2. Lili Aunimo valmistui filosofian tohtoriksi mat.luonnontieteellisen tiedekunnan publiikissa 21.9.2007

2.3. Vesa Siivolan väitöstilaisuus oli 3.9.2007 ja väitöskirja hyväksyttiin Tietotekniikan osastoneuvostossa 24.9.2007

2.4. Anna Dannenberg ei aloita tutkijakoulukauttaan vielä 1.10.2007 äitiysloman vuoksi.

§3. Tutkijakoulutettavan hakumenettely

3.1. Inger Ekman on ilmoittanut tutkijakoulupaikkansa vapautuvan 1.10.2007 alkaen. Näin vapautuvan paikan kesto on 2v 3kk. (luku korjattu 8.10.HW) Päätetään hakumenettelystä.

§4. Rahoitus

4.1. OPM:n rahoitus UPJ-korotusten kattamiseksi.

OPM on ohjeistanut tutkijakouluja UPJ-korotuksista seuraavasti. Vuoden 2007 määrärahaan sisältyy lokakuun 2007 UPJ-korotuksista 1/3. Jäljelle jääneestä osasta yliopisto tai laitos vastaa itse 1/3 osuudesta ja OPM maksaa lisärahoituksena 1/3 osuuden. Lisärahoitus maksetaan poikkeuksellisesti koordinoivalle yliopistolle, ja sen jakamisesta päättää tutkijakoulun johtoryhmä. Rahoitus 5 tutkijakoulutettavan osalta on 1000 euroa. Päätetään, miten summa jaetaan tutkijakoulutettavien emolaitosten kesken. Opiskelijat 30.9.2007: Matti Airas/TKK, Inger Ekman/TaY, Mietta Lennes/HY, Jyrki Niemi/HY, Janne Pylkkönen/TKK. Lisäksi Anna Dannenberg on äitiyslomalla, kausi alkaisi 1.10.2007. Tuomo Kakkosen kausi päättyi 31.7.2007 ja Inger Ekman on ilmoittanut kautensa päättyvän 30.9.2007.

§5. Tutkijakoulukurssit 2008

Dr. Paul Vogt (Tilburg University, the Netherlands) on alustavasti lupautunut pitämään intensiivikurssin toukokuussa 2008 (5.-9.5.) Helsingin yliopistossa, alustava aihe on Language Acquisition Modeling. http://www.ling.ed.ac.uk/~paulv/ Kartoitetaan muut mahdolliset jatkokoulutuskurssit, jotka soveltuisivat myös KIT-tutkijakoulun ja/tai NGSLT:n kurssiohjelmaan.

§6. Muut asiat KIT-tutkijakoulutettavan valmistuminen rahoitusajan sisällä. Loppuajan velvoitteet keskusteluasiana. Lisätty 8.10 HW

§7. Kokouksen päättäminen

-- HannaWesterlund - 02 Oct 2007

Topic revision: r7 - 2007-10-29 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback