KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 5/2007 PÖYTÄKIRJA luonnos

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 21.5.2007 klo 8.00 - 31.5.2007 klo 16.00
 • Paikka: sähköpostikokous
 • Läsnä: KIT-tutkijakoulun johtoryhmä:
  Kimmo Koskenniemi HY, Kieliteknologia,
  Helena Ahonen-Myka HY, Tietojenkäsittelytieteet
  Mikko Kurimo TKK (Krista Laguksen varahenkilö), Oppivat järjestelmät kielen mallinnuksessa
  Stefan Werner JoY (Paavo Alkun varahenkilö), Puheteknologia, signaalinkäsittely, fonetiikka
  Ari Pirkola TaY, Tiedonhaku, indeksointi, tekstin luokitus
  Leena Kuure OY (Peppi Taalaksen varahenkilö), Kieliteknologia-avusteinen kielen oppiminen ja opetus, verkkopedagogiikka
  Christina Krause HY, Kognitio, ihmisen kielenkäsittelyn mallintaminen

§1. Kokouksen avaaminen

 • Sähköpostikokous avattiin 21.5.2007 klo 8.00.

§2. KIT-tutkijakoulutettavan valinta lähetettyjen asiakirjojen perusteella 2v 7kk pituiselle jaksolle.

 • KIT-tutkijakoulun sääntöjen mukaisesti tutkijakoulutettavien valinnan suoritti tutkijakoulun johtoryhmä eli Kimmo Koskenniemi, Helena Ahonen-Myka, Mikko Kurimo, Stefan Werner, Ari Pirkola, Leena Kuure ja Christina Krause. Hakemuksia tutkijankoulutettavien paikkoihin jätettiin määräaikaan mennessä 4 kpl.
  1. Jokainen arvijoijista perehtyi jokaiseen hakemukseen ja arvioi ne asteikolla 0-5 neljän kriteerin suhteen: (a) tähänastinen opintomenestys, (b) mahdolliset julkaisut, (c) hakijan ja tutkimussuunnitelman keskeisyys kieliteknologian kannalta, (d) tutkimussuunnitelman laatu ja realistisuus.
  2. Valituksi tulevalta edellytettiin riittävää keskeisyyttä (joka kaikilla hakijoilla toteutui). Muutoin käytettiin e.m. arvioita (a, b ja d), Lopuksi kukin arvioija ilmoitti kantansa hakijoista paremmuusjärjestyksessä, minkä pohjalta soviteltiin yhteinen kanta, jossa arvioissa enemmistön ykkössijoista saanut hakija nousi kärkeen.
  3. Johtoryhmä päätti yksimielisesti yllä kuvaillun valintamenettelyyn mukaisesti valita Mietta Lenneksen vapaana olevaksi 2 v 7 kk kaudeksi KIT-tutkijakoulun tutkijakoulutettavaksi. Johtoryhmä piti kaikkia hakijoita korkeatasoisina ja valintaa vaikeana.

§3. Kokouksen päättäminen

 • Johtoryhmän kokous päättyi torstaina 31.5.2007 klo 16.00.

LIITE

ESITYSLISTA KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokous 5/2007

 • Aika: 21.5.2007 klo 8.00 - 22.5.2007 klo 16.00, tarvittaessa kokousta voidaan jatkaa 28.5. klo 8.00 alkaen 30.5. klo 16.00 asti
 • Paikka: sähköpostikokous
 • Läsnä/kutsutut: KIT-tutkijakoulun johtoryhmä:
  Kimmo Koskenniemi HY, Kieliteknologia, kielitiede, dialogi, kääntäminen, monikielisyys
  Helena Ahonen-Myka HY, Tietojenkäsittelytieteet
  Mikko Kurimo TKK (Krista Laguksen varahenkilö), Oppivat järjestelmät kielen mallinnuksessa
  Stefan Werner JoY (Paavo Alkun varahenkilö), Puheteknologia, signaalinkäsittely, fonetiikka
  Ari Pirkola TaY, Tiedonhaku, indeksointi, tekstin luokitus
  Leena Kuure OY (Peppi Taalaksen varahenkilö), Kieliteknologia-avusteinen kielen oppiminen ja opetus, verkkopedagogiikka
  Christina Krause HY, Kognitio, ihmisen kielenkäsittelyn mallintaminen

§1. Kokouksen avaaminen

§2. KIT-tutkijakoulutettavan valinta lähetettyjen asiakirjojen perusteella 2v 7kk pituiselle jaksolle.

§3. Kokouksen päättäminen

-- HannaWesterlund - 07 May 2007

Topic revision: r5 - 2007-06-06 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback