KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2007 PÖYTÄKIRJA -luonnos

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 15.3.2007 klo 13.00 alkaen
 • Paikka: sähköpostikokous

Läsnä:

 • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
 • Christina Krause HY
 • Mikko Kurimo TKK
 • Leena Kuure OY
 • Peppi Taalas JY
 • Stefan Werner JoY
 • Hanna Westerlund, sihteeri

Päätettiin esityslistalla ilmoitetuista vaihtoehdoista seuraavasti:

1. (a) 2v 7kk

2. täysimittainen valintaprosessi

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2007 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 25.1.2007 14.00-15.20
 • Paikka:

KIT-tutkijakoulun johtoryhmä,

Torstain määräaika meni puolelta päivin umpeen, mutta havaitsimme Hannan kanssa seuraavaa, joka vaikuttaa asiaan:

Meillä on nyt vastassa tilanne, jossa Inger Ekmanin virkavapauden (1.3. - 30.9.2007) vuoksi tulee tälle vuodelle maalis-syyskuusta 7 kk tutkijakoulutettavan aikaa jaettavaksi. Samalla muistanemme, että Matti Airakselle annettiin 2 v eli vuodet 2006-2007. Meillä on siis 7 kk ynnä 2 v käytettävissämme. Tavoitteename on kai edelleen valmistaa mahdollisimman monta tohtoria koulustamme.

(1) Voisimme joko käsitellä näitä erikseen tai yhtenä ja tarvitsemme tästä johtoryhmän kannan. Ehdotan, että käsittelemme jaksoa yhtenä kokonaisuutena, siis haettavana olisi enintään 2 v 7 kk jakso, mutta siis saa hakea lyhyempääkin, jos katsoo valmistuvansa aiemmin. Vastatkaa siis tähän joko (a) yhdessä 2 v 7 kk tai (b) erikseen 7 kk.

(2) Jos päädymme käytettävissä olevien jaksojen yhdistämiseen, pitänee varautua perusteellisempaan hakumenettelyyn. Hakuilmoitus pitäisi laatia kriteereineen (pitäisi olla uskottavaa, että 2 v 7 kk tai vähemmän riittää valmistumiseen). Ilmoittaminen tehtävä ainakin postilistojen ym. nopeiden kanavien kautta. Ja taas kerran vaivalloinen valintaprosessi. Edellisen pykälän (b)-kohdassa voi haku olla kevyt, (a)-kohdassa tarvitaan lähes täysimittainen valintaprosessi. Vastatkaa tähän kohtaan joko "täysimittainen" tai "kevennetty" valinta (tai jokin muu vaihtoehto).

Jos olemme riittävän yksimielisiä, voimme kirjata tämän KIT-tutkijakoulun johtoryhmän sähköpostikokoukseksi ja siirtyä käsittelemään hakumenettelyn yksityiskohtia.

-- HannaWesterlund - 03 Apr 2007

Topic revision: r2 - 2007-04-03 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback