KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2007 PÖYTÄKIRJA

Aika: ti 13.3.2007 klo 11.00 - to 15.3.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous

Läsnä:

  • Helena Ahonen-Myka HY
  • Timo Honkela TKK
  • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
  • Christina Krause HY
  • Mikko Kurimo TKK
  • Tapio Salakoski TY
  • Eero Sormunen TaY
  • Peppi Taalas JY
  • Stefan Werner JoY
  • Hanna Westerlund, sihteeri

§1. KIT-tutkijakoulun virkavapaudet.

1.1. Myönnettiin Inger Ekmanille virkavapaus ajalle 1.3.-30.9.2007 kuitenkin siten, että virkavapaus ei pidennä tutkijakoulutuskautta KIT-tutkijakoulussa. 1.2. Myönnettiin Tuomo Kakkoselle virkavapaus kahden viikon ajaksi tutkijakoulukauden sisällä kuitenkin siten, että virkavapaus ei pidennä tutkijakoulutuskautta KIT-tutkijakoulussa.

§2. Kokouksen jälkeen todettiin tarve avata asia uudestaan. Tämän kohdan käsittelyn korvaa johtoryhmän kokous 3/2007.

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 2/2007 ESITYSLISTA

Aika: ti 13.3.2007 klo 11.00 - to 15.3.2007 klo 12.00 Paikka: sähköpostikokous

ESITYSLISTA

§1. KIT-tutkijakoulun virkavapaudet. Virkavapauksia ovat anoneet:

1.1. Inger Ekman Tampereen yliopisto informaatiotutkimuksen laitos. Laitos myöntänyt 1.3.-30.9.2007, 7 kuukautta 1.2. Tuomo Kakkonen Joensuun yliopisto tietojenkäsittelytieteen laitos, 2 viikkoa

Esitys: KIT-verkoston johtoryhmä myöntää virkavapaudet hakijoille kuitenkin siten, että virkavapauskausi ei jatka tutkijakoulun rahoituskautta.

§2. Virkavapauksien vapauttaman rahoituksen käyttäminen.

Esitys: Pyydetään johtoryhmän jäseniltä kannanottoa menettelytapaan. Ehdotetaan 7 kuukauden pituisen tutkijakoulupaikan asettamista haettavaksi ajalle 1.5.-31.12.2007. Hakuilmoitus voisi lähteä 15.3., jolloin hakuaikaa olisi 31.3. asti ja johtoryhmän kokous asettuisi huhtikuun ensimmäiselle viikolle ennen pääsiäistä.

-- HannaWesterlund - 03 Apr 2007

Topic revision: r3 - 2007-05-07 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback