KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2007 PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 25.1.2007 14.00-15.20
 • Paikka: HY, seminaarihuone 331, yleisen kielitieteen laitos, Siltavuorenpenger 20A, 3. krs

Läsnä

 • Helena Ahonen-Myka HY
 • Timo Honkela TKK
 • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
 • Stefan Werner JoY
 • Hanna Westerlund, sihteeri

§1. Ilmoitusasiat.

Pohjoismainen yhteistyö on vakiintumassa NEALT-yhdistyksen perustamisen myötä. Yhdistys perustettiin 28.10.2006 pidetyssä kokouksessa Göteborgissa. Laitoksilla on mahdollisuus liittyä kannatusjäseneksi yhdistykseen. http://www.ling.helsinki.fi/~koskenni/nodali/association/

Olli Aaltonen on ilmoittanut, että ei enää ole KIT-tutkijakoulun johtoryhmän jäsen. Olli Aaltonen edusti johtoryhmässä sovellusalaa "Kognitio, ihmisen kielenkäsittelyn mallintaminen". Johtoryhmä kiittää Olli Aaltosta hänen työstään johtoryhmässä.

§2. KIT-tutkijakoulun opiskelijoiden raportit 2006.

Todettiin tutkijakoulutettavien toimittaneen raportit asianmukaisesti eikä kehitystarpeita raporttien pohjalta havaittu ohjauksen tai kurssitarjonnan suhteen.

§3. KIT-tutkijakoulun omarahoitteiset opiskelijat.

Omarahoitteisten opiskelijoiden osalta todettiin ja päätettiin seuraavaa:

3.1 tutkijakoulukauden 2002-2005 OPM-rahoitteiset opiskelijat hyväksyttiin omarahoitteisiksi valmistumiseen asti (yht. 5). Näistä 2 väitteli syksyn 2006 kuluessa.

Helena Ahonen-Myka kertoi Lili Aunimon väitöskirjan menevän esitarkastukseen keväällä 2007.

3.2 tutkijakoulukaudelle 2006-2009 hakeneilta opiskelijoilta kysyttiin, haluavatko he omarahoitteisiksi opiskelijoiksi. 6 opiskelijaa vastasi myöntävästi. Yhdellä heistä on rahoitus toisesta tutkijakoulusta.

Johtoryhmä vahvisti hyväksyminen omarahoitteiseksi opiskelijaksi seuraavien opiskelijoiden osalta: Omarahoitteisiksi hyväksytään

 • Mikaela Klami/TKK
 • Tiina Lindh-Knuutila/TKK
 • Ville Turunen/TKK
 • Kimmo Kettunen/TaY
 • Anni Järvelin/TaY

Liitännäisjäseneksi hyväksyttiin

 • Jaakko J. Väyrynen/TKK

3.3 tutkijakoulukaudelle 2006-2009 hakeneet opiskelijat, jotka eivät vastanneet em. kyselyyn (yht. 6). Näistä 4 on ilmoittanut olevansa halukas omarahoitteiseksi opiskelijaksi. Yksi opiskelija on peruuttanut halukkuutensa.

Vahvistettiin hyväksyminen omarahoitteiseksi opiskelijaksi seuraavien osalta:

 • Mietta Lennes/HY
 • Vesa Siivola/TKK

3.4 uudet hakemukset (yht. 1) Seppo Nyrkkö

Vahvistettiin Seppo Nyrkön hyväksyminen omarahoitteiseksi opiskelijaksi

Todettiin omarahoitteisten opiskelijoiden määrän vaikuttavan rahoituksen saamiseen, ellei voida osoittaa tuloksellisuutta.

Päätettiin edellyttää myös omarahoitteisilta opiskelijoilta vuosittainen raportti, jolloin johtoryhmä voi seurata omarahoitteisten opiskelijoidenkin edistymistä vuosittain ja tarvittaessa päättää omarahoitteisuuden purkamisesta kahden peräkkäisen tuloksettoman vuoden jälkeen.

§4. KIT-tutkijakoulun kotisivut ja hallinto.

Esitetään KIT-tutkijakoulun materiaalien keräämistä KITWikiin: http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/WebHome KITWiki on avoin ympäristö, johon opiskelijat voivat mm. itse lisätä tiedot julkaisuistaan jatkossa.

Päätettiin edellyttää tutkijakoulutettavilta aktiivisuutta julkaisujen raportoimisessa KITWikiin, jonne myös konferenssimatkoista yms. toiminnasta toivotaan matkakertomuksia.

Julkaisujen luokittelun pohjana käytetään Suomen Akatemian edellyttämää luokitusta, josta lisätään sivulle ohjeistus opiskelijoita varten. Ohjaajia pyydetään tarkistamaan, että tiedot ovat luokituksen mukaisia.

§5. KIT-tutkijakoulun kurssit 2007.

HY:n puhetieteiden laitoksen Praat scripting http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2007k/FS1praat/

Päätettiin jatkaa vuoden 2006 kurssiehdotuksen (Conditional Random Fields) valmistelua, jotta se toteutuisi vuoden 2007 kuluessa.

Timo Honkela esitti mahdollisuuden järjestää esim. kesäkoulu vuoden 2008 AKRR-konferensin yhteyteen, mahdollisesti yhteistyössä NGSLT:n kanssa. Aihealueiden jatko-opiskelijoille järjestyisi mahdollisesti tehtäviä konferenssin organisaatiossa.

Päätettiin lisätä tiedotusta NGSLT:stä ja tukea opiskelijoiden hakeutumista NGSLT:n opiskelijoiksi ja osallistumista NGSLT:n kursseille.

§6. Suomen Akatemian erillisrahoitus.

Pyydettiin johtoryhmältä esityksiä rahoituksen käytöstä (kurssien järjestämiseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan yms.) ja todettiin, että opiskelijat voivat edelleen hakea rahoitusta konferenssimatkoihin. Pyritään järjestämään yksi seminaari vuoden 2007, jossa opiskelijat esittävät tutkimustuloksiaan ja ohjaajat kommentoivat niitä.

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 1/2007 ESITYSLISTA

Kokous avataan:

 • Aika: 25.1.2007 14.00
 • Paikka: HY, seminaarihuone 244, filosofian laitos, Siltavuorenpenger 20A, 2. krs

§1. Ilmoitusasiat, pohjoismainen yhteistyö.

§2. KIT-tutkijakoulun opiskelijoiden raportit 2006.

Raportteja pyydettiin ensisijaisesti OPM-rahoitteisilta opiskelijoilta:

 • Matti Airas/TKK: Tutkimussuunnitelmaa hiukan muokattu, pysyy aikataulussa. Jatko-opintoja jäljellä 6 ov. 7 journal-artikkelia, 1 kappale julkaistavassa kirjassa. Ohjaus kattavaa.
 • Tuomo Kakkonen/JoY: 1.8.-31.12.2006. ESSLI-kesäkoulu sekä opiskelijakonferenssissa paperi. 2 konferenssijulkaisua. 1 journal-artikkeli arvioitavana. Jatko-opintoja jäljellä 1-2 kurssia. Tyytyväinen ohjaukseen.
 • Jyrki Niemi/HY: 1.1.-31.12.2006. Tutkimus noudattaa tutkimussuunnitelmaa. 2 konferenssiesitystä, jotka julkaistiin konferenssijulkaisuissa. 1 suullinen esitys, joka ilmestyi työpajan artikkelimonisteessa. Ei kursseja. Ohjaus tiivistä ja tuloksellista.
 • Inger Ekman/TaY: 7.10.-31.12.2006. Tutkimuksen nykytilanteeseen perehtymistä, tutkimusvierailuja (mm. TKK), artikkeli työn alla. Tyytyväinen ohjaukseen. Osallistunut seminaariin.
 • Janne Pylkkönen/TKK: 1.1.-31.12.2006. Tutkimus noudattaa tutkimussuunnitelmaa, fokusoitunut. 1 konferenssiesitelmä ja julkaisu. Jatko-opinnot suoritettu. Ohjausta myös laboratorion muilta tutkijoilta, tyytyväinen ohjaukseen.

Lisäksi raportin toimitti liitännäisjäsen

 • Jaakko J. Väyrynen/TKK: Tutkimus noudattaa tutkimussuunnitelmaa. 1 konferenssijulkaisu, 1 lehtiartikkeli työn alla. Tutkimusvierailu Ateenaan. Tyytyväinen ohjaukseen. Rahoitus HeCSE. Päätös rahoituksen jatkumisesta 1.1.2007-31.7.2009.

§3. KIT-tutkijakoulun omarahoitteiset opiskelijat.

Keskustellaan omarahoitteisen opiskelijan statuksesta: edellytyksistä, oikeuksista ja velvollisuuksista. Asia oli esillä sähköpostikokouksessa 2/2006, jossa noudatettiin seuraavia periaatteita:

- tutkijakoulukauden 2002-2005 OPM-rahoitteiset opiskelijat hyväksyttiin omarahoitteisiksi valmistumiseen asti (yht. 5). Näistä 2 väitteli syksyn 2006 kuluessa.

- tutkijakoulukaudelle 2006-2009 hakeneilta opiskelijoilta kysyttiin, haluavatko he omarahoitteisiksi opiskelijoiksi. 6 opiskelijaa vastasi myöntävästi. Yhdellä heistä on rahoitus toisesta tutkijakoulusta.

- tutkijakoulukaudelle 2006-2009 hakeneet opiskelijat, jotka eivät vastanneet em. kyselyyn (yht. 6). Näistä 4 on ilmoittanut olevansa halukas omarahoitteiseksi opiskelijaksi.

- uudet hakemukset (yht. 1)

§4. KIT-tutkijakoulun kotisivut ja hallinto.

Esitetään KIT-tutkijakoulun materiaalien keräämistä KITWikiin: http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/WebHome KITWiki on avoin ympäristö, johon opiskelijat voivat mm. itse lisätä tiedot julkaisuistaan jatkossa.

§5. KIT-tutkijakoulun kurssit 2007.

HY:n puhetieteiden laitoksen Praat scripting http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2007k/FS1praat/

§6. Suomen Akatemian erillisrahoitus.

SA:n rahoituspäätös kattaa ajanjakson 1.1.2007-31.12.2009 ja on 54 540 euron suuruinen (sisältää yleiskustannusosuuden). Rahoitusta voi käyttää kurssin järjestävän yliopiston ulkopuolelta tulevan opettajan matkoihin ja palkkoihin sekä tarvittaessa jatko-opiskelijoiden koti-ja ulkomaanmatkoihin sekä tutkijakoulun koordinointikuluihin ja kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan. Käyttö raportoidaan 15.6.2010 mennessä.

Vuoden 2006 rahoitus käytettiin sähköpostikokouksen 3/2006 esitysten mukaisesti.

-- HannaWesterlund - 19 Jan 2007

Topic revision: r5 - 2007-02-08 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback