KIT-tutkijakoulun johtoryhmä

(ala) Nimi ja virka-asema Varahenkilö
(a) Kimmo Koskenniemi, prof. (pj), HY Lauri Carlson, prof. HY
(b) Tapio Salakoski, prof. TY Helena Ahonen-Myka, prof. ma., HY
(c) Krista Lagus, TkT, opettava tutkija, TKK virkavapaalla Mikko Kurimo, dos., akatemiatutk., TKK
(d) Paavo Alku, prof., TKK Stefan Werner, prof. ma, JoY
(e) Ari Pirkola, yhteiskuntat. YTT, TaY Eero Sormunen, prof., TaY
(f) Peppi Taalas, FT, tutkija, JY Leena Kuure, FT, yliass., OY
(g) Olli Aaltonen, prof., HY Christina Krause, prof., HY

Muutos: 12.10.2007 /jory 7/2007 /Hanna Westerlund

-- KimmoKoskenniemi - 02 May 2006

Pöytäkirjat

Topic revision: r9 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback