Julki-tietokannan ohjeistus:
Tutkijan tulee itse luokitella omat julkaisunsa oheisia koodeja käyttäen sekä liittää tarvittaessa mukaan sen aikakauslehden uusin impact-arvo, jossa artikkeli on ilmestynyt:

A1 Tieteelliset erillisteokset
D1 Väitöskirjat, vaikka ne olisivat ilmestyneet laitossarjassa.
A2 Tieteelliset erillisteokset laitossarjoissa.
A3 Tieteelliset erillisteokset ja sarjojen osat, jotka vastaaja on toimittanut tai kääntänyt.
A4 Oppikirjat.
A5 Yleistajuiset teokset.
B1 Tieteelliset artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa käytetään arviointijärjestelmää (referee). Vakiintuneen käytännön mukaan tähän luokkaan kuuluvat myös artikkelit arvostetuimmissa kotimaisissa tieteellisissä lehdissä.
B2 Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa.
B3 Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa ei käytetä arviointijärjestelmää. Referee-lehdissä julkaistut pääkirjoitukset, katsaukset ja harkinnan mukaan kirja-arvostelut.
B4 Artikkelit laitossarjoissa.
B5 Yleistajuiset artikkelit

-- HannaWesterlund - 01 Feb 2007

Topic revision: r1 - 2007-02-01 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback