Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT-tutkijakoulu)

KIT-tutkijakoulu on nyt toisella kaudellaan, ensimmäinen kausi vuosina 2002-2005 vietiin lävitse viiden Opetusministeriön kustantaman ja yhden NorFA:n kustantaman päätoimisen tutkijaopiskelijan voimin, ks. http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/ jossa tietoja sen toiminnasta ja opiskelijoista.

Opetusministeriö myönsi vuosiksi 2006-2009 uuden jakson KIT-tutkijakoululle ja siihen jälleen viisi tutkijaopiskelijan paikkaa. Uuden kauden tiedot kerätään näille sivuille.

KIT-tutkijakoulu 2006-2009

Taustatietoja

Toiminta

  • KIT-tutkijakoulutettavat laativat ensimmäisen kokoontumisensa jälkeen ehdotuksen KIT-tutkijakoulun kurssiohjelmaksi.
  • Tutkijakoulun uusilla opiskelijoilla oli järjestäytymiskokous torstaina 27.4.2006, jonka pöytäkirja ilmaantunee tänne. Kokouksessa aloitettiin tulevan syksyn mahdollisten kurssien suunnittelu ja päätettiin, että KIT-tutkijakoulun opiskelijat rekisteröityvät KitWiki -palveluun.

KIT-tutkijakoulutettavat

Tutkijakoulutettavien artikkelit

AsiakirjatAjatuksia tämän sivun tai sivuston parantamiseksi:
 Topic revision: r15 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback