KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä (TRMUSM7)
KitCoursePrerequisites Perustietoja lingvistisestä tutkimuksesta, ATK:n perustaitoja
KitCourseContents
  • Perinteisen ja tietokoneavusteisen kielentutkimuksen vertailua
  • Aineiston kerääminen tietotekniikan avulla
  • Tutkimusaineisto tietokannassa. Tietokantojen ylläpidon periaatteita.
  • Tilastojen saaminen. Muutama tilastotesti kielentutkimuksessa (z-testi, t-testi, chi-2 testi yms.).
  • Kyselytutkimuksen laadinta tietotekniikan avulla (kyselylomakkeita verkossa, vastaukset tietokannassa, tilastotietoja jne.)
KitCourseCompletion Luennot ja harjoitukset. Opetusmateriaali julkaistaan kurssin verkkosivulla. Etäopiskelijoiden mahdollista suorittaa kurssi kurssimateriaaliin tutustumalla ja esseitä/raportteja lähettämällä.
KitCourseUrl http://www.uta.fi/~lomimih/courses/descriptions/musm7.htm
KitCourseTeacher Mihail Mihailov
KitCourseQuarter Q1
KitUniversity TaY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment Ilmoittautuminen sähköpostilla mihail piste mihailov at uta piste fi
Topic revision: r4 - 2006-10-03 - MihailMihailov
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback