KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName XML-laboratoriotyö (TJTSD22)
KitCoursePrerequisites Tietojenkäsittelyn perusopintoja (approbatur-opintoja) vastaavat tiedot ja perustiedot XML-kielestä, tai osallistuminen kurssille XML-kieli tämän kurssin kanssa yhtä aikaa.
KitCourseContents Kurssi sisältää käytännön harjoittelua XML-työvälineillä. Kurssilla tutustutaan XML-kieleen ja sen liitännäiskieliin sekä XML-työvälineisiin tekemällä harjoitustehtäviä. Kurssi koostuu viidestä harjoituksesta. Kurssi on suoritettu, kun ohjaaja on hyväksynyt kaikkien harjoitustehtävien suoritukset. Kurssilla tutustutaan XML-kieleen lähinnä dokumenttien ja monikanavajulkaisun näkökulmasta.
KitCourseCompletion Johdantoluennon jälkeen oppilaat tekevät harjoitustöitä kotona ohjelmien 30 päivän evaluointiversioita käyttäen.
KitCourseUrl http://www.cc.jyu.fi/~pttyrvai/KIT/tjtsd22_xml_lab.htm
KitCourseTeacher Anneli Heimbürger
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity JY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 2 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r3 - 2006-11-06 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback