KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName XML-kieli (TJTA221)
KitCoursePrerequisites
  • Kurssin opiskelija tarvitsee esitietona käsityksen tietojenkäsittelystä, ohjelmoinnista sekä ohjelman ja sen käsittelemän tiedon suhteesta.
  • Kurssin esitietona on tietojenkäsittelyn perusopintoja (approbatur) vastaavat tiedot.
KitCourseContents
  • XML:n tausta ja tavoitteet.
  • XML luonnollisten ja formaalien kielien esitystapana.
  • XML-dokumenttien looginen rakenne.
  • XML-dokumenttien fyysinen rakenne.
  • W3C:n XML-kieliperhe.
  • XML:n käyttö.
KitCourseCompletion
  • Verkko-opetus
  • Tentti
KitCourseUrl http://www.cc.jyu.fi/~pttyrvai/KIT/tjta221_xml_kieli.htm
KitCourseTeacher Anneli Heimbürger
KitCourseQuarter Q3, Q4
KitUniversity JY
KitCourseLevel aineop
KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r5 - 2006-11-21 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback