KitCourseForm
KitCourseName Terminologisen tiedonhaun menetelmät (TERM2015)
KitCoursePrerequisites Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotavia. (Mutta ei pakollisia)
KitCourseContents Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen.
KitCourseCompletion Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö.
KitCourseUrl http://lipas.uwasa.fi/comm/termtevi/termhaku_KIT/index.html
KitCourseTeacher Anita Nuopponen
KitCourseQuarter Q3, Q4
KitUniversity VY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 3 op
KitCourseEnrollment Sähköpostilla Anita Nuopposelle
Topic revision: r4 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback