KIT-ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori on lupautunut neuvomaan käytännön järjestelyissä.

Lista puhujaehdokkaista

KIT-seminaari 2010

Järjestäjät: Okko Räsänen, N.N. ja Kimmo Koskenniemi

Puhuja:

Ajankohta: Loppukevät

KIT-seminaari 2011

Järjestäjät: N.N. ja N.N.

Puhuja: ?

Ajankohta: Kevät 2011

-- MariSannaPaukkeri - 2010-02-01

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2010-02-01 - MariSannaPaukkeri
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback