KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName PUHEENKOODAUS (SGN-4051)
KitCoursePrerequisites Esitietovaatimuksena kurssin suorittamiselle on kurssin
SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät suorittaminen.
KitCourseContents Kurssi selvittää puheenkoodauksessa (=digitaalisen puheen pakkaamisessa siirtoa tai tallennusta varten) käytettyjä menetelmiä: aaltomuotokoodaus, synteesi-analyysi-koodaus ja sinikoodaus. Lisäksi antaa käsityksen puheenkoodauksessa käytettävistä nykystandardeista.
KitCourseCompletion Kurssi on mahdollista suorittaa KIT-verkostossa etäopiskeluna. Tämä vaatii kurssille ilmoittautumisen (sähköpostilla luennoitsijalle) ennen kurssin alkua. Lisäksi harjoituksista täytyy tehdä kurssin edetessä vaadittava määrä ja lähettää ne harjoitusten pitäjälle sähköpostina. Tenttijärjestelyistä ilmoitetaan tällä sivulla kun asia käy ajankohtaiseksi.
KitCourseUrl http://www.tut.fi/public/oppaat/opas2006-2007/perus/laitokset/Signaalinkasittely/SGN-4051.html
KitCourseTeacher Konsta Koppinen
KitCourseQuarter Q4
KitUniversity TTKK
KitCourseLevel

KitCourseCredits 4 op
KitCourseEnrollment Sähköpostilla luennoitsijalle. Mainitse "KIT-verkoston puitteissa".
Topic revision: r1 - 2006-10-26 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback