KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Puheenkäsittelyn Menetelmät (SGN-4010)
KitCoursePrerequisites Esitietovaatimuksina kurssin suorittamiselle on kurssia SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät vastaavat tiedot, jotka saat esim. opiskelemalla kurssin sivulla olevan kurssimonisteen. Ks. kurssisivut
KitCourseContents Käsittelee puheen ominaisuuksia sekä puheeseen soveltuvia signaalinkäsittelyn menetelmiä joita käytetään mm. puheen koodauksessa matkapuhelimissa, puheentunnistuksessa ja puhesynteesissä. Käsittelee lyhyesti ihmisen puheentuottomekanismin ja puheen akustiikan perusteet ja antaa perustiedot fonetiikasta (=siitä millaisista äänteistä puhe koostuu) ja puheen analysointimenetelmistä (LPC-analyysi, perustaajuuden estimointi) sekä esittelee sovelluksista puheen ehostusta ja puhesynteesiä.
KitCourseCompletion Kurssi on mahdollista suorittaa KIT-verkostossa etäopiskeluna. Tämä vaatii kurssille ilmoittautumisen (sähköpostilla luennoitsijalle) ennen kurssin alkua. Lisäksi harjoituksista täytyy tehdä kurssin edetessä vaadittava määrä ja lähettää ne harjoitusten pitäjälle sähköpostina. Tenttijärjestelyistä ilmoitetaan tällä sivulla kun asia käy ajankohtaiseksi.
KitCourseUrl http://www.tut.fi/public/oppaat/opas2006-2007/perus/laitokset/Signaalinkasittely/SGN-4010.html
KitCourseTeacher Konsta Koppinen
KitCourseQuarter Q3
KitUniversity TTKK
KitCourseLevel

KitCourseCredits 2 op
KitCourseEnrollment Sähköpostitse luennoitsijalle. Mainitse
Topic revision: r1 - 2006-10-25 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback