KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Tiedonhaun evaluointimenetelmät (S912)
KitCoursePrerequisites INFOS11
KitCourseContents Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat ja kenttäaineistot. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit. Harjoituksissa tutustutaan tiedonhaun tutkimuslaboratorion testikokoelmiin niiden hyödyntämiseen. Yksin tai ryhmänä tehtävässä harjoitustyössä perehdytään rajattuun evaluointitehtävään, jonka käsitellään seminaarissa.
KitCourseCompletion KIT-opiskelijoille korvaava kirjatentti ja harjoitustyö. Kurssin voi suorittaa kirjoittamalla esseen lukulistalta valituista aineistoista ja tekemällä harjoitustyön. Korvaavan suorituksen voi tehdä yksin tai 2-3 hengen ryhmässä.
KitCourseUrl http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_evaluointi/
KitCourseTeacher prof. Jaana Kekäläinen
KitCourseQuarter Q1
KitUniversity TaY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 10 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r3 - 2006-10-03 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback