KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Johdanto tiedonhakututkimukseen (S11)
KitCoursePrerequisites Edellytetään opintojakso "INFOA32 Tiedonhaun menetelmät" tai vastaavat tiedot.
KitCourseContents Opintojakso nivoo yhteen tiedonhaun aineopintojen aihepiirin tutkimuksen näkökulmasta. Sen tavoitteena on kehittää osallistujien kykyä perehtyä ja tulkita muiden tekemiä tutkimuksia ja luoda valmiuksia oman tutkimuksen tekemiseen tiedonhakualueella. Opintojakso toimii johdantona muihin tiedonhakualueen syventäviin opintoihin. Opintojakso on tarkoitettu myös tiedonhakualueen jatko-opiskelijoille.
KitCourseCompletion Korvaava kirjatentti.
KitCourseUrl http://www.info.uta.fi/kurssit/s11/kirjatentti/kirjatentti_ohje.htm
KitCourseTeacher

KitCourseQuarter Q3
KitUniversity TaY
KitCourseLevel

KitCourseCredits 5 op
KitCourseEnrollment

Topic revision: r2 - 2006-09-06 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback