KIT-verkoston opetus lukuvuonna 2008-2009

Uuden kurssin tietojen lisääminen

Kurssien teknisten tunnusten tulee alkaa tekstillä KitOp2008, joka on alla olevassa lokerossa jo valmiina. Korvaa xxx kurssia kuvaavalla tunnuksella, esim. CLT123 tai TKK1234567. Käytä vain aakkosia a-z ja A-Z sekä numeroita. Tunnus on vain tekninen, sen on oltava yksiselitteinen, mutta ei tule näkyville muuten. (Käytä alkuosaa KitOp2008 vaikka kurssi pidettäisiinkin vasta keväällä 2009.)


Kurssien Wiki-nimiä, jotka ovat jo käytössä (älä käytä näitä uusille kursseille):


Kurssitietueen kopiointi edelliseltä vuodelta:

  1. mene entisen kurssin sivulle
  2. kirjoita osoiteriville perään ?raw=debug ja paina enter
  3. sivun lopussa näkyy %META:FORM... -tyyppistä tekstiä, kopioi tämä kokonaan
  4. luo uusi kurssitietue KitOp2008-sivulla
  5. kurssiin on jo valmiiksi liitetty KitOpForm, paina Replace Form ja valitse "none", jotta entiset tiedot saadaan liitettyä oikein
  6. liitä kopioitu %META:FORM... -teksti uuden sivun loppuun
  7. tallenna sivu
  8. nyt voit editoida sivua uudestaan ja päivittää tarvittavat kohdat tietueesta

Aputiedostoja:

-- HennaRiikkaLaitinen - 18 Mar 2008

Topic revision: r1 - 2008-03-18 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback