KitOpForm
kurssin nimi

esitietovaatimukset

kurssin sisältö

kurssin suoritustapa

linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja

opetuksen neljännekset

opettava yliopisto

kurssin taso

opintopisteet

ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä

opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita

Topic revision: r2 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback