Yleisen kielitieteen peruskurssi

KitOpForm
kurssin nimi Yleisen kielitieteen peruskurssi
esitietovaatimukset ei
kurssin sisältö Luentokurssi jakaantuu kahteen osaan. Alkujaksossa tarkastellaan ihmiskielten yleisiä ominaisuuksia ja moninaista merkitystä yksilöille, yhteisöille ja kulttuureille. Esillä on myös kielitieteen eri osa-alueiden ja tutkimusnäkökulmien lyhyt esittely. Jälkimmäisessä osassa esitellään kielen rakenteellisen kuvauksen alkeet. Mukana ovat fonologian, morfologian, syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan tärkeimmät peruskäsitteet.
kurssin suoritustapa Luentotentti ja kotitehtävät tai kirjallisuuden tenttiminen
Arviointi ja arviointiperusteet: 1-5, luentotentti tai kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: F. Karlsson, Yleinen kielitiede (ei luku 2). Luento ma 10–12 ja to 8–10. Alkaa 7.1. (ei etukäteisilmoittautumista), periodi 3

linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja

opetuksen neljännekset Q3
opettava yliopisto TaY
kurssin taso perusop
opintopisteet 3
ilmoittautuminen kurssille ei ilmoittautumista
opinto-oikeuden myöntäjä Tay, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita JOO-opinto-oikeutta varten: ota yhteys kotiyliopistosi JOO-asioita hoitavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback