Semantiikan ja pragmatiikan peruskurssi

KitOpForm
kurssin nimi Semantiikan ja pragmatiikan peruskurssi
esitietovaatimukset

kurssin sisältö Tavoitteena on antaa perusvalmiudet kielellisen merkityksen ja eri kielen käyttöfunktioiden tarkasteluun. Sisältö: luennot ja harjoitukset, joissa käydään läpi leksikaalisen semantiikan, lausesemantiikan ja pragmatiikan keskeisiä periaatteita.

kurssin suoritustapa Vaadittavat opintosuoritukset: luentotentti ja harjoitukset TAI kirjallisuuden tenttiminen

Kirjallisuus: Kuiri, Johdatus semantiikkaan (1 op);
Löbner, Understanding Semantics (2 op);
Yule, Pragmatics (2 op);
Verschueren, Understanding Pragmatics (2 op).

luennot to 10–12, harjoitukset to 12–14. Alkaa 10.1.


linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja

opetuksen neljännekset Q3
opettava yliopisto TaY
kurssin taso

opintopisteet 3
ilmoittautuminen kurssille ei
opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita JOO-opiskelija: ota yhteys kotiyliopistosi JOO-asioista vastaavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback