Leksikografia ja terminologia

KitOpForm
kurssin nimi Leksikografia ja terminologia
esitietovaatimukset

kurssin sisältö Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt leksikografian yleisiin periaatteisiin, sen keskeisiin suuntauksiin ja tutkimustuloksiin ja tuntee terminologiatyön periaatteet. Kurssi perehdyttää opiskelijan leksikografisten ja korpustyökalujen ja aineistojen (sanakirjat, elektroniset sanakirjat, korpukset, ohjelmat) käytön periaatteisiin. Kurssin sisällöstä vastaa joukko eri luennoitsijoita.

kurssin suoritustapa Luento ja harjoitustyö.
luennot to 12–14, periodi 4

linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja Hietaranta
opetuksen neljännekset Q4
opettava yliopisto TaY
kurssin taso

opintopisteet 2-4
ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita JOO-opiskelija: ota yhteys kotiyliopistosi JOO-asioita hoitavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback