Johdatus puhetekniikkaan ja vokologiaan

KitOpForm
kurssin nimi Johdatus puhetekniikkaan ja vokologiaan
esitietovaatimukset

kurssin sisältö Kurssi antaa perustiedot puheen ja äänen tuotosta ja sen tutkimuksesta, puheen ja äänen akustiikasta, puheparametreistä viestinnässä sekä äänen harjoittamisen perusteista.
Kirjallisuus: Anne-Maria Laukkanen & Timo Leino, Ihmeellinen ihmisääni, Gaudeamus 1999.

kurssin suoritustapa Luento ja kirjallisuus: Ihmeellinen ihmisääni (luvut 1-6), artikkeleita sopimuksen mukaan ja tentti tai essee.

linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja Anne-Maria Laukkanen/puheopin laitos, Tay
opetuksen neljännekset

opettava yliopisto TaY
kurssin taso perusop
opintopisteet 2
ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita Tiedon kurssin toteutuksesta: ks. laitoksen opetusohjelma osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/puheoppi/
JOO-opiskelija: ota yhteyttä kotiyliopistosi JOO-asioita hoitavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback