Tiedonhaun kieliteknologia

KitOpForm
kurssin nimi Tiedonhaun kieliteknologia
esitietovaatimukset Kurssin esitietoina oletetaan tunnetuksi ainakin tiedonhaun perusteet (INFOP3) sekä www-selaimen peruskäyttö. Kurssilla tarvittava kielitieteellinen käsitteistö sisältyy kurssiin. Kieliteknologian johdantokurssista on hyötyä kurssin suorittamisessa, mutta se ei ole ehdoton edellytys kurssin suorittamiseksi.
kurssin sisältö Kurssi esittelee tiedonhaun kielellisiä ongelmia ja niiden kieliteknologisia ratkaisuja. Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

* hakuavainten (hakusanojen) morfologinen variaatio
* hakukäsitteiden ja hakuavainten valinta
* fraasit (lausekkeet)
* hakuavainten monitulkintaisuus
* viitatut ja poisjätetyt hakuavaimet (anaforat ja ellipsit)
* automaattinen lausekkeiden ja erisnimien etsintä
* monikielisyys, kieltenvälinen tiedonhaku (CLIR)

Kurssin tärkein anti on opettaa opiskelija ymmärtämään tiedonhaun kielellisiä ongelmia sekä niihin tarjolla olevia kieliteknologisia ratkaisuja nykyisen kieliteknologian tarjoamissa rajoissa. Kurssin läpi käyminen antaa yleiskuvan siitä, millaisia kieliteknologisia menetelmiä voidaan käyttää tiedonhaun apuna ja milloin kieliteknologisista menetelmistä ja ohjelmista voi olla hyötyä tiedonhaussa. Samalla käydään lävitse kurssin kannalta oleellista kielitieteellistä ja kieliteknologista terminologiaa.
kurssin suoritustapa Kurssiin kuuluvat asiat voi omaksua osallistumalla luennoille tai lukemalla kurssin verkkosivujen materiaalin. Kurssi suoritetaan tenttimällä sekä suorittamalla harjoitukset. Harjoitukset voi suorittaa kahdella tavalla: joko osallistumalla saliharjoituksiin tai palauttamalla kurssin harjoitusten pitäjälle vastaukset verkossa oleviin tehtäviin.
linkki kurssin sivuille http://www.info.uta.fi/kurssit/a8d/
kurssin opettaja Eija Airio, informaatiotutkimuksen laitos (eija.airio@uta.fi)
opetuksen neljännekset Q3, Q4
opettava yliopisto TaY
kurssin taso aineop
opintopisteet 4
ilmoittautuminen kurssille Ilmoittautumislomake kurssin kotisivulla
opinto-oikeuden myöntäjä Tay, informaatiotieteiden tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto sähköisesti
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö Kirsi Tuominen (email kirsi.tuominen@uta.fi)
muita ohjeita Muiden yliopistojen opiskelijat hakevat kurssia varten JOO-oikeutta. Ota ensin yhteys oman yliopistosi JOO-asioita hoitavaan henkilöön. Tampere voi joustaa hakuajassa, tiedustelut Kirsi Tuominen.
Topic revision: r3 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback