Yleisen fonetiikan peruskurssi

KitOpForm
kurssin nimi Yleisen fonetiikan peruskurssi
esitietovaatimukset ei
kurssin sisältö Fonetiikan peruskäsitteiden hallinta

kurssin suoritustapa Luennot ja kirjallinen tentti. Luennot
ma ja ti 12-14, periodi 3 TAI
ma ja ti 12-14, periodi 4

linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja O'Dell
opetuksen neljännekset Q3, Q4
opettava yliopisto TaY
kurssin taso

opintopisteet 2
ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita JOO-opiskelija: ota yhteys kotiyliopistosi JOO-opinnoista vastaavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback