Johdatus puheen ja äänen akustiikkaan

KitOpForm
kurssin nimi Johdatus puheen ja äänen akustiikkaan
esitietovaatimukset Perustiedot puheentuotosta (esim. P8A/Tay, puheopin laitos)
kurssin sisältö Kurssilla tutustutaan puheen ja äänen akustiikkaan ja puheenanalyysimenetelmiin vokologian (ihmisäänen tutkimus ja harjoittaminen) näkökulmasta. Kurssi antaa tietoa ihmisäänen variaatioista ja niiden akustisista ilmenemismuodoista.
Sisältö: Ääni- ja puhesignaalin rakenne aaltomuotoesityksen ja spektrianalyysin avulla tarkasteltuna. Perustaajuus ja äänenpainetaso sekä niiden variaatiot puheessa ja laulussa
Äänenlaatu puheessa ja laulussa akustisin analyysimenetelmin tarkasteltuna
kurssin suoritustapa Luennot ja demonstraatiot (15 t), harjoitustyö sekä kirjallisuus: Kari Suomi, Johdatusta puheen akustiikkaan, Oulun yliopisto 1990.
Kurssi järjestetään vain syyslukukausina.


linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja Elinita Mäki, puheopin laitos, Tay
opetuksen neljännekset Q1, Q2
opettava yliopisto TaY
kurssin taso perusop
opintopisteet 3
ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita Tiedot kurssin toteutuksesta: http://www.uta.fi/laitokset/puheoppi/
JOO-opiskelija: ota ensin yhteyttä kotiyliopistosi JOO-asioista vastaavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback