Poikkeavat äänenlaadut

KitOpForm
kurssin nimi Poikkeavat äänenlaadut
esitietovaatimukset Perustiedot puheentuotosta (esim. P8A/Tay, puheopin laitos) ja puheakustiikasta (esim. A5/Tay, puheopin laitos) sekä vokologisesta tutkimuksesta (esim. SV3/Tay, puheopin laitos)
kurssin sisältö Tutustutaan kuuntelun ja tarkoitukseen erityisesti kehitettyjen akustisten analyysimenetelmien avulla erilaisiin poikkeaviin äänenlaatuihin ja siten syvennytään ihmisäänen variaatioihin ja niiden akustisiin ilmenemismuotoihin.

kurssin suoritustapa Luento (12t) ja instrumentaaliset demonstraatiot sekä harjoitustyö akustisia analyysimenetelmiä käyttäen.
linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja Anne-Maria Laukkanen, puheopin laitos, Tay
opetuksen neljännekset

opettava yliopisto TaY
kurssin taso syvent
opintopisteet 4
ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä

opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita Kurssin toteutus: http://www.uta.fi/laitokset/puheoppi/
JOO-opiskelija: ota yhteys kotiyliopistosi JOO-asioista vastaavaaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback