Vokologian tutkimusharjoittelu

KitOpForm
kurssin nimi Vokologian tutkimusharjoittelu
esitietovaatimukset Esitiedot: Perustiedot puheentuotosta (esim. P8A/Tay, puheopin laitos) ja puheakustiikasta (esim. A5/Tay, puheopin laitos)
kurssin sisältö Perehdytään instrumentaalisen puhe- ja äänianalyysin tekoon, tulosten tilastolliseen käsittelyyn ja tutkimusraportin kirjoittamiseen.
kurssin suoritustapa Johdantoluento (12 t), osallistumista laitoksen tutkimukseen, harjoitustyö instrumentaalisia tutkimusmenetelmiä käyttäen ja kirjallinen raportti siitä englannin kielellä.linkki kurssin sivuille

kurssin opettaja Anne-Maria Laukkanen, puheopin laitos, Tay
opetuksen neljännekset

opettava yliopisto

kurssin taso syvent
opintopisteet 6
ilmoittautuminen kurssille

opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita Tiedot kurssin toteutuksesta: http://www.uta.fi/laitokset/puheoppi/
JOO-opiskelija: ota yhteyttä kotiyliopistosi JOO-asioista vastaavaan tahoon
Topic revision: r1 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback