Johdanto tiedonhakututkimukseen

KitOpForm
kurssin nimi Johdanto tiedonhakututkimukseen
esitietovaatimukset INFOA32 (Tay) tai vastaavat tiedot.
kurssin sisältö Tiedonhakututkimuksen peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset.

kurssin suoritustapa Luennot (10 t), viikkotehtävät ja seminaari (10 t) (Sormunen). Periodit III-IV. Tiistaisin 14-16 8.1. alkaen TAI
KORVAAVA KIRJATENTTI, tiedot kurssin kotisivulla
linkki kurssin sivuille http://www.info.uta.fi/kurssit/s11/kirjatentti/kirjatentti_ohje3.htm
kurssin opettaja professori Eero Sormunen, informaatiotutkimuksen laitos
opetuksen neljännekset Q3, Q4
opettava yliopisto TaY
kurssin taso syvent
opintopisteet 5
ilmoittautuminen kurssille ks. kurssin kotisivu
opinto-oikeuden myöntäjä Tay, informaatiotieteiden tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto sähköisesti
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö Kirsi Tuominen (email kirsi.tuominen@uta.fi)
muita ohjeita Muiden yliopistojen opiskelijat hakevat kurssia varten JOO-oikeutta. Ota ensin yhteys oman yliopistosi JOO-asioita hoitavaan henkilöön. Tampere voi joustaa hakuajassa, tiedustelut Kirsi Tuominen.
Topic revision: r2 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback