Morfologinen jäsennys (CLT260)

-- KimmoKoskenniemi - 22 Aug 2007

KitOpForm
kurssin nimi Morfologinen jäsennys (CLT260)
esitietovaatimukset
  • Yleisen kielitieteen perustiedot, esimerkiksi yleisen kielitieteen perusteet Clt110,
  • kieliteknologian perustiedot, esimerkiksi Clt140 Kieliteknologian johdanto, sekä
  • perustietoja morfologiasta, esimerkiksi Cyk130 Fonologian ja morfologian harjoitukset
kurssin sisältö Opintojaksossa perehdytään kielen rakenteeseen morfologisten jäsentimien kannalta, morfologisen jäsennyksen syötteisiin ja sen tulostuksena syntyviin esitysmuotoihin ja kieliopillisiin piirteisiin ja opitaan, miten morfologisia jäsentimiä voidaan hyödyntää osana tietojenkäsittelyä.
kurssin suoritustapa Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
linkki kurssin sivuille http://www.ling.helsinki.fi/kit/2008k/clt260/
kurssin opettaja Kimmo Koskenniemi
opetuksen neljännekset Q3
opettava yliopisto HY
kurssin taso aineop
opintopisteet 3 op
ilmoittautuminen kurssille Web Oodin kautta ()
opinto-oikeuden myöntäjä HY Hum. tdk
opinto-oikeuden haun määräaika jatkuva
haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö Hanna Westerlund
muita ohjeita Kurssilla tarvitaan CSC:n Corpus-nimistä Linux-palvelinta, jolle on hankittava käyttölupa ja jota on alustavasti osattava käyttää. Esim. HY:n Clt130 Kieliteknologian ATK-ympäristö (2 op)
Topic revision: r1 - 2007-08-23 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback