Kieliteknologian johdanto (CLT140)

KitOpForm
kurssin nimi Kieliteknologian johdanto (CLT140)
esitietovaatimukset
  • Yleisen kielitieteen perusteet,
  • Fonetiikan perusteet,
  • Taito käyttää verkkoselainta ja sähköpostia.
kurssin sisältö Ks. kurssikuvaus, linkki alla.
kurssin suoritustapa Verkon kautta:
  • viikkotehtäviin vastaaminen
  • erilliset harjoitustehtävät tehtävä ja palautettava
  • kurssin lopussa kirjallinen tentti
linkki kurssin sivuille http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007s/clt140/
kurssin opettaja Kimmo Koskenniemi
opetuksen neljännekset Q2
opettava yliopisto HY
kurssin taso perusop
opintopisteet 6 op
ilmoittautuminen kurssille Web Oodiin (tai amanuenssi Johanna Ratialle ellei onnistu)
opinto-oikeuden myöntäjä HY, Hum Tdk
opinto-oikeuden haun määräaika jatkuva
haun sähköinen vastaanotto sähköisesti, kirjallisesti
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö Hanna Westerlund
muita ohjeita

Topic revision: r2 - 2007-08-23 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback