KIT-verkoston opetus lukuvuonna 2007-2008

Uuden kurssin tietojen lisääminen

Kurssien teknisten tunnusten tulee alkaa tekstillä KitOp2700, joka on alla olevassa lokerossa jo valmiina. Korvaa xxx kurssia kuvaavalla tunnuksella, esim. CLT123 tai TKK1234567. Käytä vain aakkosia a-z ja A-Z sekä numeroita. Tunnus on vain tekninen, sen on oltava yksiselitteinen, mutta ei tule näkyville muuten. (Käytä alkuosaa KitOp2007 vaikka kurssi pidettäisiinkin vasta keväällä 2008.)


Kurssien Wiki-nimiä, jotka ovat jo käytössä (älä käytä näitä uusille kursseille): KitOp2007CLT140, KitOp2007CLT260, KitOp2007Clt121, KitOp2007Clt130, KitOp2007FP2praat, KitOp2007INFOS11, KitOp2007INFOS12, KitOp2007T616090, KitOp2007TaYSV3, KitOp2007TaYSV5B, KitOp2007TayA5, KitOp2007TayFONEY01, KitOp2007TayINFOA32, KitOp2007TayINFOA34, KitOp2007TayP8A, KitOp2007TayTRENSM6, KitOp2007TayYKIEP4D, KitOp2007TayYKIEY02, KitOp2007xxx

Aputiedostoja:

-- KimmoKoskenniemi - 22 Aug 2007

Topic revision: r3 - 2008-03-17 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback